BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcie Protestu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę istniejącej stacji wodociągowej w m. Stare Bożejewo. Postępowanie o udzielenie zamówienia nr BZP nr 79498 – 2009 z dnia 26.03.2009 r

GK.3410 – 1/1/09                             Wizna, dnia  2009.06.03

 

          Działając na podstawie art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) w zakresie protestu z dnia 27.05.2009 r, wniesionego przez  Firma  BARTOSZ Spółka Jawna  Bujwicki, Sobiech, Cebulko  15 – 399   Białystok  ul. Sejneńska 7.

         Zamawiający  postanawia  oddalić   wniesiony protest   uzasadniając , że złożony protest jest  nie uzasadniony a wybrana  oferta  odpowiada  treści specyfikacji istotnych warunków  zamówienia, nie zawiera żadnych uchybień w szczególności  tych które Pan podnosi a mianowicie:  SIWZ pkt. 2.2 dopuszcza możliwość zastosowania materiałów zamiennych (innych niż podane w dokumentacji projektowej) pod warunkiem, że będą one posiadały parametry nie gorsze niż podane w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały w przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń  wymagać będą zmiany dokumentacji projektowej.  Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia zmian tych materiałów z Projektantem.  Wybrany oferent załączył  listę  urządzeń równoważnych wraz  z   atestami ( str.83, 84, 85 i 86 oferty) zaś zamiana ich z Projektantem  będzie wymagana  na etapie realizacji.     Zarzuty dotyczące  braku jednostek miar , nie wypełnienia pozycji kosztorysu ofertowego, błędów itp. nie są wiążące, ponieważ kosztorys ofertowy jest dokumentem  pomocniczym służącym  oferentowi do wyceny. Podstawą są przedmiary, dokumentacja techniczna oraz przeprowadzona wizja lokalna.  Cena ofertowa złożona w przetargu jest  ceną ryczałtową i winna uwzględniać  wszystkie zobowiązania  oraz obejmować  wszystkie koszta i składniki związane  z  wykonaniem  zamówienia.

  Od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje złożenie odwołania  ponieważ wartość  zamówienia  jest poniżej kwoty  5 150.00 tys euro.

 Otrzymują:

  1. Oferenci, którzy przystąpili do protestu
  2.  a/a                                                                                       

                   WÓJT

dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 5 cze 2009 08:28
Data opublikowania: piątek, 5 cze 2009 08:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 cze 2009 07:42
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1808 razy