BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E O WYDANIU DECYZJI

GK.7614-5/3/09                                   Wizna, dnia 04.06.2009r.

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28.05.2009r. została wydana na wniosek Pani Barbary Piotrowskiej zam. Ruś 24A, 18-430 Wizna z dnia 23.03.2009r, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory o obsadzie 38DJP (23 DJP w systemie ściółkowym głębokim  i 15 DJP w systemie bezściółkowym) wraz z niezbędną infrastrukturą tj. zbiornikiem na gnojowice pojemności 150 m3  i zbiornikiem na ścieki pojemności 10 m3 na działce oznaczonej  nr ewid.  128/3 w miejscowości Ruś.

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9,  dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tut. Urzędzie.

Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy w Wiźnie, mieszczącym się przy  ul. Pl.Kpt.Raginisa 35 , w pokoju 11, tel (086) 219 60 18 w.31, istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.

Niniejsze obwieszczenie dostępne będzie w terminie 14 dni.

Informację umieszcza się :

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w  Wiźnie, ul. Pl. Kpt.Raginisa 35, (I piętro),  w Internecie pod adresem  bip.wizna.pl/

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 5 cze 2009 15:20
Data opublikowania: sobota, 6 cze 2009 16:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 cze 2009 09:16
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1384 razy