BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PZP

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 64 przez m. Ruś– I etap

GK. 3410 – 7/ 09                               Wizna, dnia 05.06.2009r.

Gmina  Wizna,  18-430 Wizna ul. Plac kpt. Raginisa 35

ogłasza  przetarg  nieograniczony na:

 „Przebudowę nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 64 przez m. Ruś” – I etap 

1. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

 2. Sposób uzyskania  SIWZ:

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, można odebrać za odpłatnością w kwocie 30,00zł
w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35,
I – piętro, pokój nr 8.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ:   bip.wizna.pl/przetargi

 3.  Opis  przedmiotu zamówienia:

      Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 64 przez  miejscowość Ruś, na odcinku o długości 780,00 m ( km rob. 0+000 – 0+780 ).

Zakres robót obejmuje:

1)      roboty przygotowawcze,

2)      roboty rozbiórkowe,

3)      wykonanie przepustów pod jezdnią,

4)      roboty  nawierzchniowe,

5)      wykonanie  zjazdów gospodarczych,

6)      wykonanie oznakowania pionowego,

7)      roboty towarzyszące.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:   do dnia 31.08.2009r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny  spełniania tych warunków:

7.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 – ustawy Prawo zamówień publicznych,

5)      udzielą gwarancji na wykonane roboty - minimum 36 miesięcy,

6)      wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,

7)      posiadają dostępność środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50% wartości złożonej w ofercie,

8)      wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (kierownik budowy, kierownik robót drogowych), wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

9)      są ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 7.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych  dokumentów i oświadczeń wskazanych w punkcie 6 SIWZ  zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

 8.      Wadium

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł. przed upływem terminu składania ofert.

 9.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Jedynym kryterium wyboru jest cena – 100%

 10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35,
I piętro pokój nr 8 w terminie do dnia 29.06.2009r. do godz. 1000.

 11. Termin związania ofertą:  wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 13. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w  art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4.

 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt  6.

 

   WÓJT

dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 8 cze 2009 08:42
Data opublikowania: poniedziałek, 8 cze 2009 09:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 lip 2009 12:13
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2703 razy