BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej budynkiem murowanym parterowym nieruchomości, położonej w miejscowości Wizna ul. Szosa Białostocka, oznaczonej nr działki 362/4, o pow. 0,0497 ha.

Wójt Gminy Wizna  informuje, że w dniu  19 listopada 2009 r. o godz. 11.00,  w pokoju   nr 12 Urzędu Gminy Wizna ul. Pl. Kpt.Raginisa 35 zostanie przeprowadzony

   

   przetarg pisemny nieograniczony

 na sprzedaż zabudowanej budynkiem murowanym parterowym nieruchomości , położonej w miejscowości Wizna  ul. Szosa Białostocka, oznaczonej nr działki  362/4,o pow. 0,0497 ha,   KW 28 708     

                             

Nieruchomość jest wolna są od długów ,ciężarów i roszczeń osób trzecich.

Dojazd do zbywanej nieruchomości obciążać będzie działkę nr 363/3 stanowiącą własność Gminy Wizna

1.  Cena wywoławcza nabycia  działki   – 24 300,00 zł

Wadium  - 2 500,00 zł

Do ceny  osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 22%.

 

Działka posiada aktualną decyzję o warunkach zabudowy, w której określono  funkcję zabudowy – handlowa i usługowa .

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  przelewem lub bankowym  dowodem wpłaty na konto Urzędu Gminy Wizna  Nr  14 8762 1019 0027 8672 9000 0020   BS Piątnica o/Wizna,  w terminie do dnia 17 listopada 2009 r.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika  który przetarg wygrał.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 19 listopada 2009 r.  do godz.9.00 w Urzędzie Gminy Wizna  pokój  nr 11

Pisemna oferta  powinna zawierać :

- imię  i nazwisko oraz adres oferenta,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu,

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty

do oferty należy dołączyć  dowód wniesienia wadium

 

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wiźnie ul. Pl. Kpt.Raginisa 35, pokój 11 lub  tel. 0 86 219 60 18 w.31 w godzinach  od 800 do  1530

Treść ogłoszenia zamieszczono na stronie internetowej tut.urzędu  www.wizna.pl

Zastrzega się  prawo  zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

                                                                                                                                          WÓJT

dr inż.Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 8 paź 2009 15:08
Data opublikowania: czwartek, 8 paź 2009 15:15
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 lis 2009 11:20
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2757 razy