BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości : położonej w miejscowości SREBROWO oznaczonej nr nr działek 8 o pow. 0.61 ha i 9 o pow.0,32 ha

Wójt Gminy Wizna  informuje , że w dniu  19 listopada  2009 r. o godz. 11.00,  w pokoju  nr 12 Urzędu Gminy Wizna ul. Pl. Kpt.Raginisa 35 zostanie przeprowadzony

     drugi   przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości : położonej  w miejscowości  SREBROWO oznaczonej nr nr działek 8 o pow. 0.61 ha i 9 o pow.0,32 ha ,posiadającą  KW  28126

 

Nieruchomości  wolne są od długów ,ciężarów i roszczeń osób trzecich.

Cena wywoławcza działki  nr nr  8 i 9  położonych w  Srebrowie    – 8 968 ,00 zł

wadium  - 900,00 zł

działki nie posiadają aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.  Dotychczas wykorzystywane jako użytki rolne.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  przelewem lub bankowym  dowodem wpłaty na konto Urzędu Gminy Wizna  Nr  14 8762 1019 0027 8672 9000 0020 BS Piątnica o/Wizna,  w terminie do dnia 17 listopada  2009 r.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika  który przetarg wygrał.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 19 listopada 2009 r.  do godz.10.00 w Urzędzie Gminy Wizna  pokój  nr 11

Pisemna oferta  powinna zawierać :

- imię  i nazwisko oraz adres oferenta,

- datę sporządzenia oferty

- oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty

do oferty należy dołączyć  dowód wniesienia wadium

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wiźnie ul. Pl. Kpt.Raginisa 35 , pokój 11 lub  tel. 0 86 219 60 18 w.31 w godzinach  od 800 do  1530

Treść ogłoszenia zamieszczono na stronie internetowej tut.urzędu  www.wizna.pl

Zastrzega się  prawo  zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

 WÓJT

dr inż.Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 16 paź 2009 14:57
Data opublikowania: piątek, 16 paź 2009 15:03
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 lis 2009 11:20
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2578 razy