BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ progów Unijnych EURO

„Utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze zbiorowym zaopatrzenie w wodę i odprowadzaniem ścieków na terenie gminy Wizny”.

Urząd Gminy Wizna,  18 – 430 Wizna,  ul. Plac kpt. Raginisa 35,  woj. podlaskie, 
pow. łomżyński,  tel. (086) 219 60 18,  www.wizna.pl  ogłasza  przetarg  nieograniczony na 
„Utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze zbiorowym zaopatrzenie w wodę i odprowadzaniem ścieków na terenie gminy Wizny”.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków na terenie gminy Wizna – zgodnie z ustawą  z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. D.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z póż. zm.), którego zakres obejmował będzie :

 1. zawieranie umów z podmiotami korzystającymi z dostawy wody i odbioru ścieków

 2. Pobór przez przedsiębiorcę opłat za dostawę wody i odbiór ścieków sanitarnych  zgodnie z taryfa zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Wizna.

3. Prowadzenie dokumentacji eksploatowanych obiektów i sieci.

4.Określenia warunków technicznych i udzielenie zgody na podłączenia do sieci  wodociągowej   i kanalizacyjnej.

5. Odbiór sieci i przyłączy wodociągowych oraz sieci  i przyłączy kanalizacji sanitarnej

6. Egzekucja należności od odbiorców nie regulujących opłat za dostawę wody i odbiór  ścieków   za okres realizacji zamówienia.

7. Posiadania całodobowego „Pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego” zdolnego do całodobowej obsługi w zakresie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych.

8. Wykonawca ponosi opłaty i koszty związane z prawidłowa realizacją przedmiotu zamówienia tj. : opłaty za pobór wody (do WFOŚ), dozór techniczny, odprowadzanie ścieków, badanie fizykochemiczne oraz bakteriologiczne wody, koszty zatrudnienia odpowiedniego personelu, koszty energii elektrycznej na podstawie

wystawianych przez dostawcę energii.

 

Przedmiotem zamówienia w zakresie eksploatacji i konserwacji zbiorowych urządzeń wodociągowych jest m.in. :

    1)  Wydobywanie wody, wraz z jej uzdatnianiem.

    2)  Dbanie o całodobowa i bezawaryjną dostawę wody dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych o parametrach określonych w obowiązujących przepisach.

    3)  Utrzymanie w należytym stanie technicznych stacji uzdatniania wody i urządzeń wodociągowych, a w szczególności bieżącą konserwację urządzeń i rurociągów, tj. uzupełnienie wadliwej lub uszkodzonej armatury i wyposażenia, czyszczenia urządzeń i   rurociągów, bieżąca kontrola stanu technicznego studni głębinowych i stacji uzdatniania wody.

     4)Eksploatacja studni głębinowych i stacji uzdatniania wody zapewniająca pozyskanie wody    w odpowiedniej ilości, odpowiednim ciśnieniem i o parametrach zgodnych z  obowiązującymi przepisami, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Wizna.

      5)  Niezwłoczne usuwanie wszelkich przecieków i nieszczelności na sieciach wodociągowych i przyłączach .

       6) Niezwłoczne usuwanie wszelkich awarii i usterek technicznych powstałych na ujęciach wody zakłócających ciągłość dostaw wody i prawidłową eksplantację sieci.

        7)Prowadzenie badań jakości wydobywanej i dostarczanej wody zgodnie z odrębnymi   przepisami.

            Przedmiot zamówienia posiada kod CPV

            65100000-4 Usługi przesyłu wody i podobne

            90733900-3 Uzdatnianie lub oczyszczanie wód gruntowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami –Elżbieta Stankiewicz  i  Kazimierz Jancewicz, e-mail: kazimierzj@poczta.fm, tel. (086) 219 60 18  w. 23,  pokój nr 8,w godz. 8.00 – 15.00.

Miejsce realizacji:    gm. Wizna

Wadium – nie jest wymagane.

Kryteria wyboru oferty i ich  znaczenie: 

a. koszt  /cena /             -  100 % (poszczególnych składników Wagi procentowej)

                        Razem    100 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście za odpłatnością w kwocie 80,00 PLN w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 8, lub pobrać na stronie internetowej  WWW.wizna.pl./BIP

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego,  pokój nr 8.

Termin składania ofert  upływa  dnia  18.12.2009 r. o godz. 1000 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu. 18.12.2009 r. o godz. 1030  w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 12  II piętro.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 z 2004 r. , poz. 177 ) oraz  spełniający  warunki dodatkowe podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia  złożenia  oferty.

Zamawiający nie przewiduje  zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia  dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

 

                                                                                                   Wójt  Gminy

 

Dr inż. Zbigniew  SOKOŁOWSKI

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 7 gru 2009 13:34
Data opublikowania: poniedziałek, 7 gru 2009 13:43
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 gru 2009 11:28
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2352 razy