BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Przebudowa drogi gminnej -ul. Kopernika w Wiźnie

GK. 3410 – 9/09/10                                 Wizna, dn. 12.01.2010r.

dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu   nieograniczonego na ”Przebudowa drogi gminnej -ul. Kopernika w Wiźnie”

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 431290/2009 z dnia 16.12.2009r. 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.   Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami)  zawiadamiam:  

1)      za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy  UNIBEP S.A  17- 100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19 -   MAKBUD  Oddział  UNIBEP  Spółka Akcyjna w Łomży  ul.Poligonowa 12, 18-402 Łomża. 

Powodem dokonania wyboru tej firmy było: najniższa cena i uzyskanie maksymalnej ilości punktów w ocenie i porównaniu złożonych ofert.

2)      wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów :

Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo  Budownictwa Komunikacyjnego Sp.  z.o.o, 18-400 Łomża
ul. Sikorskiego 156 –- 54,25 pkt.

Oferta nr 2 - UNIBEP S.A  17- 100 Bielsk Podlaski,   
ul. 3Maja 19 - MAKBUD Oddział UNIBEP Spółka Akcyjna w Łomży ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża. – 100,00 pkt.

 Oferta nr 3 –BIK – PROJEKT Sp. z.o.o. 18-400 Łomża ul. Poligonowa 32 – 78,33 pkt.

 Oferta nr 4 – BRUX Sp. z.o.o. ul. Produkcyjna 102 15-660 Białystok – 88,18 pkt.

 Oferta nr 5 – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z.o.o 18-300 Zambrów
ul. Sitarska 1- 70, 15 pkt.

 3)      oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie prawne

 

 

 

Nie dotyczy

 

 4)        wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

Oferenta, który został wybrany, prosimy w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, ale przed upływem terminu związania ofertą – pkt 14, ppkt 14.3. SIWZ  o podpisanie umowy.

Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu.

                                                                                                        WÓJT

dr inż.  Zbigniew  Sokołowski

Data powstania: wtorek, 12 sty 2010 09:44
Data opublikowania: wtorek, 12 sty 2010 09:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 lut 2010 11:06
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2134 razy