BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Przebudowę ul. Kombatantów w Wiźnie”

GK. 3410 –1/10                                           Wizna, dn. 08.02.2010r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 12162-2010 z dnia 14.01.2010r.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami)  zawiadamiam:

 

1)      za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy  BIK – PROJEKT Sp. z.o.o. 18-400 Łomża ul. Poligonowa 32 . Powodem dokonania wyboru tej firmy było: najniższa cena i uzyskanie maksymalnej ilości punktów w ocenie i porównaniu złożonych ofert.

 

2)      wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów :

Oferta nr 1 – BRUX Sp. z.o.o. ul. Produkcyjna 102 15-660 Białystok –- 98,35 pkt.

Oferta nr 2 - UNIBEP S.A.  17- 100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19 - MAKBUD Oddział UNIBEP Spółka Akcyjna w Łomży ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża. – 68,25 pkt.

Oferta nr 3 –BIK – PROJEKT Sp. z.o.o. 18-400 Łomża ul. Poligonowa 32 – 100,00 pkt. 

3)      oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 4)      wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

            WÓJT

dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

 

Data powstania: wtorek, 9 lut 2010 14:44
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 24 lut 2010 12:14
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1925 razy