BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Przebudowę ul. Zamkowej w Wiźnie”

GK. 3410 – 2/10                                       Wizna, dn. 08.02.2010r.

 Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami)  zawiadamiam:

 1)      za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy BRUX Sp. z.o.o. ul. Produkcyjna 102, 15-660 Białystok. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: najniższa cena i uzyskanie maksymalnej ilości punktów w ocenie i porównaniu złożonych ofert.

2)      wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów :

Oferta nr 1 – BRUX Sp. z.o.o. ul. Produkcyjna 102 15-660 Białystok –- 100,00 pkt.

 Oferta nr 2 - UNIBEP S.A .  17- 100 Bielsk Podlaski, ul. 3Maja 19 - MAKBUD Oddział UNIBEP Spółka Akcyjna w Łomży ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża. – 67,26 pkt.

 Oferta nr 3 –BIK – PROJEKT Sp. z.o.o. 18-400 Łomża ul. Poligonowa 32 – 96,67 pkt.

3)   oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

4)       wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

   WÓJT                                                                                                     dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: wtorek, 9 lut 2010 15:05
Data opublikowania: wtorek, 9 lut 2010 15:18
Data przejścia do archiwum: środa, 24 lut 2010 12:14
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2086 razy