BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

„Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Stare Bożejewo”

GK. 3410 – 3/ 10                              Wizna, dnia 11.02.2010r.

 

Gmina  Wizna,  18-430 Wizna ul. Plac kpt. Raginisa 35  ogłasza  przetarg  nieograniczony na zadanie pn.:  

Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Stare Bożejewo 

1.  Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

2.  Sposób uzyskania  SIWZ:

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, można odebrać za odpłatnością w kwocie 60,00zł w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, I – piętro, pokój nr 8.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ:   bip.wizna.pl/przetargi

3.  Opis  przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa drogi wewnętrznej o długości 595,00m we wsi Stare Bożejewo.

Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, roboty nawierzchniowe, zjazdy gospodarcze, elementy organizacji ruchu, regulację studni i zasuw wodociągowych.

Szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ projekt uproszczony, przedmiar robót i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.  Termin wykonania zamówienia:   do dnia 30.09.2010r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

7.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki art.22 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania,

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia:

·     tj. w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg o wartości min. 200 000,00zł brutto każda

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)      sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wskazanych w punkcie 6 SIWZ  zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

 Z treści dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

 Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli   oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub,  którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,  chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby   unieważnienie postępowania.

7.2.  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie   art. 24  ust. 1  ustawy.

8.          Wadium

 Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości  6 000,00 zł. przed upływem terminu składania  ofert.

9.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35,I piętro pokój nr 8 w terminie do dnia  02.03.2010r. do godz. 1000.

11. Termin związania ofertą:  wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

13. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w  art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4.

Zamawiający  nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  6.

                                                                             

     WÓJT

dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 11 lut 2010 11:51
Data opublikowania: czwartek, 11 lut 2010 12:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 mar 2010 12:45
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2556 razy