BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

trzeci przetarg pisemny nieograniczony

Wójt Gminy Wizna  informuje, że w dniu 15 marca 2010 roku o godz. 10.00 w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Wizna  Pl. Kpt. Raginisa 35 zostanie przeprowadzony

 

trzeci przetarg pisemny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości:

1. działki położone w miejscowości  Zanklewo o nr 57 i 58 pow. 1,19ha, posiadające KW nr 37523 Grunty użytkowane są rolniczo.,

 

2. działkę położoną w miejscowości  Zanklewo o nr 241 pow. 0,09ha, posiadającej KW nr 28114, Grunty użytkowane są rolniczo.

 

3. działki położone w miejscowości Srebrowo nr 8 i 9 pow. 0,93ha, posiadające KW nr 28126, Grunty użytkowane są rolniczo.

Działki nr 57, 58, 241, 8, 9 wolne są od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich.

 

1.      Cena wywoławcza  działek 57 i 58  położonych w Zanklewie  - 9 716,00zł

            Wadium – 970,00zł

2.      Cena wywoławcza działki 241 położonej w Zanklewie – 428,00zł

            Wadium – 40,00zł

3.      Cena wywoławcza działek 8 i 9 położonych w Srebrowie – 5 380,00zł

            Wadium – 540,00zł

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium przelewem lub bankowym dowodem wpłaty na konto Urzędu Gminy Wizna  nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020 BS Piątnica O/Wizna, w terminie do dnia 10 marca 2010 roku.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 15 marca 2010r. do godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Wizna  pokój nr 11.

Pisemna oferta powinna zawierać:

-        imię i nazwisko oraz adres oferenta;

-        datę sporządzenia oferty;

-        oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

-  oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.

Wójt Gminy Wizna informuje, że w dniach 7 maja 2009r, 16 września 2009r. Odbyły się przetargi na zbycie nieruchomości oznaczone nr 57, 58 i 241 położonych w miejscowości Zanklewo. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt do nich nie przystąpił.

W dniach 9 września 2009r. i 19 listopada 2009r. odbyły się przetargi na zbycie nieruchomości oznaczone nr 8 i 9 położonych we wsi Srebrowo. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym, nikt do nich nie przystąpił.

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Wizna Pl. Kpt. Raginisa 35, pokój nr 11 lub tel. 0 86 219 60 18 w 31 w godz. 8.00 – 15.30

Treść ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wizna, na stronie internetowej tut. Urzędu www.wizna.pl oraz zostało przekazane do sołtysów wsi Zanklewo i Srebrowo w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń w/w miejscowości.

Zastrzega się prawo zamknięcia  przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Data powstania: czwartek, 11 lut 2010 14:09
Data opublikowania: czwartek, 11 lut 2010 14:22
Data przejścia do archiwum: środa, 24 mar 2010 13:39
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1638 razy