BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Regulamin trzeciego przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Zanklewie i Srebrowie

§ 1

1.      Przedmiot przetargu stanowią  nieruchomości gruntowe położone we wsi  Zanklewo  dzialka nr 57 i 58 o pow. 1,19 ha i działka nr 241 o pow. 0.09 ha  stanowiące własność gminy Wizna, oraz położone na terenie wsi Srebrowo działki oznaczona nr 8 i 9 o  pow,  0,93 ha. Dla nieruchomości położonych  we wsi Zanklewo jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Łomży Księga Wieczysta Nr 37523 i Nr 28114, dla położonych na terenie wsi Srebrowo,   KW Nr 28126.

2.      Przetarg jest przeprowadzany na podstawie  przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004 roku   Nr 261 , poz. 2603 z późn.zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U nr 207 , poz. 2108).

 

§ 2

1.      Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego, w dniu  15 marca 2010 roku o godz.10-tej w Urzędzie Gminy w Wiźnie, pokój Nr 12

2.      Przetarg przeprowadzi Komisja  powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Wizna .

 

§ 3

1.      Grunty użytkowane są rolniczo.

2.      Nieruchomości są wolne od długów ,ciężarów i roszczeń osób trzecich.

 

§ 4

1.      Ceny nieruchomości zostały ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Mirosława Kazimierza Anaszko posiadającego uprawnienia Nr 1995 a następnie zgodnie z art 67 ust 2 pkt 2 ustawy z dn 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  obniżone przez Wójta Gminy Wizna zarządzeniem z dnia 14 stycznia 2010roku,  i wynoszą :

a) grunty położone w  Zanklewie oznaczone nr dz 57 i 58  - 9 716,00 zł

b) grunt położony w  Zanklewie oznaczony nr dz 241 – 428,00zł

c) grunty położone na terenie wsi Srebrowo  nr dz  8 i 9 – 5 380,00 zł

2.      Cena wywoławcza na nabycie nieruchomości „a” wynosi 9 716,00 zł , nieruchomości „b” 428,00 zł, nieruchomości „c” 5 380,00zł

3.      Wadium stanowi 10 % ustalonej ceny i wynosi  dla nieruchomości „a” 970,00 zł, dla nieruchomości „b” –  40,00 zł, dla nieruchomości „c” - 540,00zł

 

§ 5

1.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium przelewem lub bankowym dowodem wpłaty na konto Urzędu Gminy Wizna Nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020 Bank Spółdzielczy w Piątnicy O/Wizna w terminie do dnia  10 marca 2010 r.

2.      Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  należy  przedłożyć Komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu , lub dołączyć go do oferty .

3.      Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu , zamknięciu ,unieważnieniu albo zakończeniu  przetargu wynikiem negatywnym  nie później  niż w ciągu 3 dni .

4.      za datę zwrotu wadium uważa się dzień obciążenia konta organizatora przetargu.

5.      Wadium zwracane jest w wysokości dokonanej wpłaty , bez odsetek.

6.      Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał , zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

§ 6

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby  wchodzące w skład komisji przetargowej  oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają  z członkami Komisji Przetargowej w takim stosunku prawnym  lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Komisji przetargowej. 

   

§ 7

Ogłoszenie o przetargu na wymienione w § 1 nieruchomości  zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy , tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz zostało przesłane do sołtysów wsi Srebrowo i Zanklewo w celu podania do publicznej wiadomości.

 

§ 8

Pisemna oferta  powinna zawierać  :

1.      imię i nazwisko oraz adres oferenta

2.      datę sporządzenia oferty

3.      oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

4.      oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

5.      Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na działkę nr …….

6.      Po przeprowadzonym przetargu Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządza  protokół

7.      Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę  zawarcia aktu notarialnego.

 

§ 9

1.      Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

2.      Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

3.      Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów . W części jawnej  Przewodniczący  Komisji  otwiera przetarg i  przekazuje informacje zamieszczone w ogłoszeniu o przetargu.

4.      komisja przetargowa podaje liczbę otrzymanych  ofert oraz  sprawdza dowody wpłaty wadium

5.      otwiera  koperty z ofertami i sprawdza ich kompletność oraz tożsamości osób, które złożyły oferty

6.      przyjmuje wyjaśnienia i oświadczenia zgłaszane przez oferentów

7.      weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu.

8.      zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

 

§ 10

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej jeżeli :

1.      nie odpowiadają warunkom przetargu

2.      zostały złożone po wyznaczonym terminie

3.      nie zawierają danych określonych wyżej dla oferty

4.      do ofert nie załączono dowodów wpłaty wymaganego wadium

5.      są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

 

§11

Przy wyborze oferty Komisja bierze pod uwagę zaoferowaną cenę

 

§ 12

W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje  szczegółowej analizy ofert oraz wybiera  najkorzystniejszą z nich, lub nie wybiera żadnej z nich w przypadku :

1. złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg  ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

2. komisja zawiadomi oferentów , których mowa  w pkt.5 o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwi im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

3. w dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie  kolejne postąpienia  ceny powyżej najwyższej  ceny zamieszczonej  w równorzędnych ofertach,  póki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

4.      postąpienie nie może być niższe niż 100,00 zł dla działek „a” i „c”  oraz 50,00zł dla działki „b”    

   

§ 13

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokółu.

 

§ 14

1.      Na przeprowadzony przetarg można w ciągu 7-miu dni od dnia  doręczenia zawiadomienia  o wyniku przetargu  wnieść skargę do Wójta Gminy Wizna  .

2.      W przypadku wniesienia skargi  organ wstrzymuje  czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

3.      Wójt rozpatruje skargę w terminie 7-miu dni.

4.      organ może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych , lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.

5.      po rozpatrzeniu skargi organ wykonawczy  zawiadamia skarżącego  i wywiesza  w swojej siedzibie na okres 7-miu dni informację o sposobie jej rozstrzygnięcia.

 

§ 15.

W przypadku  nie zaskarżenia  czynności przetargowej  informacja o  wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości  poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń UG Wizna oraz zostanie zamieszczona na stronach internetowych UG przez 7 dni.

 

§ 16

Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym  niż trzy dni od dnia zamknięcia

przetargu.

 

§ 17

1.      Jeżeli trzeci przetarg zakończy się wynikiem negatywnym , Wójt Gminy w okresie  nie krótszym niż 30  dni , ale nie dłuższym niż 6 miesięcy , licząc od dnia jego zamknięcia , może zbyć nieruchomość w drodze rokowań  albo organizować kolejne przetargi .

 

§ 18

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferował  postąpienia ponad cenę wywoławczą, lub nie wpłynęła żadna oferta a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

 

§ 19

1.      Organizator przetargu  zawiadomi osobę ustaloną  jako nabywca nieruchomości  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .

2.      Wyznaczony termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 

§ 20

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia  umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 19 regulaminu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

§ 21

1.Cena osiągnięta w przetargu jest ceną nabycia.

2. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości  w formie aktu notarialnego.

3. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w całości obciążają nabywcę.

 

§ 22

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn.

 

§ 23 

Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego regulaminu.

 

§ 24 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem , stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn.zm) oraz Rozporządzenia Rady ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U Nr 207, poz. 2108) a także Kodeksu Cywilnego.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 8 mar 2010 11:36
Data opublikowania: poniedziałek, 8 mar 2010 11:45
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lip 2010 11:16
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 4781 razy