BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości działka położona w miejscowości Sieburczyn o nr 476

Wójt Gminy Wizna  informuje, że w dniu 27 kwietnia 2010 roku o godz. 10.00 w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Wizna  Pl. Kpt. Raginisa 35 zostanie przeprowadzony

 

pierwszy przetarg pisemny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości działka położona w miejscowości  Sieburczyn o nr 476 pow. 0,89ha, posiadającą KW nr 27931

 

Działka nr 476, jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich.

 

Cena wywoławcza  działki 476  położonej w Sieburczynie  - 95 853,00zł

Wadium – 9 600,00zł

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium przelewem lub bankowym dowodem wpłaty na konto Urzędu Gminy Wizna  nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020 BS Piątnica o/Wizna, w terminie do dnia 23 kwietnia 2010 roku.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 27 kwietnia 2010r. do godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Wizna  pokój nr 11.

Pisemna oferta powinna zawierać:

-                    imię i nazwisko oraz adres oferenta,

-                    datę sporządzenia oferty,

-                    oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w regulaminie i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

-                    oferowaną cenę i sposób jej zapłaty

do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Wizna Pl. Kpt. Raginisa 35, pokój nr 11 lub tel. 0 86 219 60 18 w 31 w godz. 8.00 – 15.30

Treść ogłoszenia zamieszczono na stronie internetowej tut. Urzędu www.wizna.pl , w prasie „Gazeta Współczesna” oraz zostało przesłane do sołtysa wsi Sieburczyn w celu wywieszenia na sołeckiej tablicy ogłoszeń lub powiadomienia w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób.

Zastrzega się prawo zamknięcia  przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Data powstania: poniedziałek, 22 mar 2010 13:05
Data opublikowania: poniedziałek, 22 mar 2010 13:09
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 lip 2011 12:28
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 15886 razy