BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przebudowa ul. Ogrodowej w Wiźnie

GK. 3410 – 6/ 10                                 Wizna, dnia 14.04.2010r.

Gmina  Wizna,  18-430 Wizna ul. Plac kpt. Raginisa 35

ogłasza  przetarg  nieograniczony na zadanie pn.:  

Przebudowa ul. Ogrodowej w Wiźnie 

1.  Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

2.  Sposób uzyskania  SIWZ:

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, można odebrać za odpłatnością w kwocie 60,00zł w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, I – piętro, pokój nr 8.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ:   bip.wizna.pl/przetargi

3.  Opis  przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:  przebudowa ul. Ogrodowej w Wiźnie, o długości 112,73m.

Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze, rozbiórka elementów dróg, kanalizacja deszczowo-kanalizacyjna (regulacja studzienek), roboty nawierzchniowe, organizacja ruchu.

 Szczegółowy zakres robót do wykonania zawiera załączony do SIWZ przedmiar robót.

4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.  Termin wykonania zamówienia:   do dnia 30.09.2010r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

7.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki art.22 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania,

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia:

·     tj. w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej 1 robotę budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg o wartości min. 100 000,00zł brutto każda

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)      sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wskazanych w punkcie 6 SIWZ  zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

  Z treści dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

 Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli   oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub,  którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,  chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby  unieważnienie postępowania.

7.2.  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie   art. 24  ust. 1  ustawy.

8.          Wadium

 Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości  2 000,00 zł. przed upływem terminu składania  ofert.

9.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35,I piętro pokój nr 8 w terminie do dnia  04.05.2010r. do godz. 1000.

11. Termin związania ofertą:  wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

13. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w  art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4.

Zamawiający  nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  6.

                                                                                                                                                                    WÓJT

dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 16 kwi 2010 12:35
Data opublikowania: piątek, 16 kwi 2010 13:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 maj 2010 10:58
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2716 razy