BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

  Wizna, dn. 5 lipca  2010 r.

GK  7614-2/1/10

                                                

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 i wystąpieniu do organów opiniujących

 

 

             Na podstawie art.49 w związku z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jedn. Dz.U z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm), oraz w związku z art.73 ust.1 ustawy z dnia  03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008 roku, Nr 199, poz.1227)

zawiadamiam

że w dniu 5 lipca 2010 roku na wniosek  Gminy Wizna, zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację inwestycji  polegającej na: „Przebudowa drogi wewnętrznej: odcinek I w km 0+000 – 0+538,15 i odcinek II w km 0+000 – 0+221,31 we wsi Rutkowskie, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

           Jednocześnie  informuje się  iż w terminie 7 dni  od daty  ogłoszenia niniejszego zawiadomienia  strony  zgodnie  z art.10 KPA,  mogą  przeglądać akta sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski  w postępowaniu administracyjnym, w tutejszym  Urzędzie Gminy Wizna, Pl. Kpt. Raginisa 35, pokój nr 11, w godz. od 800 – 15 30.

Skutek doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty  podania do publicznej wiadomości treści niniejszego zawiadomienia.

                                                                                               

 

                                                                                                       Wójt

dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 5 lip 2010 12:04
Data opublikowania: poniedziałek, 5 lip 2010 12:11
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2012 13:46
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2781 razy