BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA ZADANIE INWESTYCYJNE –„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w WIŹNIE – ul. KOPERNIKA”.

BF. 3410 – 1/ 10                                   Wizna, dnia 08.07.2010r.

 

OGŁOSZENIE   O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM   

Gmina  Wizna,  18-430 Wizna ul. Plac kpt. Raginisa 35

ogłasza  przetarg  nieograniczony na:

 

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA ZADANIE INWESTYCYJNE –„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w WIŹNIE –
ul. KOPERNIKA
”.

 

1.  Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z  2010r. Nr 11 poz. 759).

2.  Sposób uzyskania  SIWZ:

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, można odebrać za odpłatnością w kwocie 30,00zł w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, parter, pokój nr 3.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ:   bip.wizna.pl/przetargi

3.  Opis  przedmiotu zamówienia:

1)      Przedmiot i cel kredytu:

Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie przez wybranego Wykonawcę, kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 250 000,00 złotych, którego oprocentowanie oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1 M stanowiącej średnią z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego. Termin spłaty rat kapitałowych od dnia 01.04.2011 roku do 31.03.2012 roku.

2)      Termin udzielenia kredytu:

Po podpisaniu umowy w terminie do dnia 20.08.2010r. Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo w terminie do 5 dni od złożenia zlecenia przez Zamawiającego.

3)      Okres spłaty kredytu:

Spłata kredytu nastąpi  od  dnia 01.04.2011 roku do 31.03.2012 roku, w  ratach miesięcznych – 11 rat po 22.000,- zł ; ostatnia rata 8.000,- zł , płatnych w ostatnim dniu każdego miesiąca. Od dnia udzielenia kredytu  do 31.03.2011 roku karencja w spłacie.  Spłata odsetek w okresie od uruchomienia kredytu do ostatecznego terminu spłaty w okresach  miesięcznych.

4)  Oprocentowanie:

    I. Płatność zobowiązań z tytułu odsetek od kredytu – wg stopy WIBOR 1-miesięczny powiększonych ewentualnie o marżę banku, w okresach miesięcznych, od wysokości zaciągniętego zobowiązania, przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, iż rok ma 365 dni, a miesiąc i  kwartał rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych. Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M stanowiącej średnią z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego.

II.     Zagwarantowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego – w zależności od woli Zamawiającego:

a)   przyjęcia przedterminowej spłaty części lub całości kredytu, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy  o zamiarze takiej spłaty w terminie 7 dni przed jej realizacją nie ponosząc kosztów  jego obsługi za okres od dnia spłaty do dnia planowanej spłaty, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3).

b)     powiadomienia pisemne Zamawiającego  o wysokości stopy oprocentowania kredytu, jaka będzie stosowana do obliczeń odsetek w danym okresie – na początku każdego okresu.

5)   Prowizje i opłaty bankowe

a)      prowizja od niewykorzystanej transzy kredytu – zerowa,

b)      prowizja za gotowość do  wypłaty  transzy kredytu  – zerowa,

c)      prowizja za przedterminową spłatę części lub całości kredytu – zerowa.

6)   Zabezpieczenie spłaty kredytu

      Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową  do kwoty kredytu.

4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.  Termin wykonania zamówienia:   do dnia 20.08.2010r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

1.  O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,  dotyczące:

1)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania :

   - działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga    posiadania specjalnych uprawnień.

2)     posiadania wiedzy i doświadczenia:

        - Zamawiający  nie wyznacza  szczegółowego warunku  w tym zakresie.

3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia:

- Zamawiający  nie wyznacza  szczegółowego warunku  w tym zakresie.

       4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej,

     -  Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę  - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu.

2.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą  wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

4.   Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5.   Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

6.   Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)   jest niezgodną z ustawą.

2)   jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3)   jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4)   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5)   została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6)   zawiera błędy w obliczeniu ceny.

7)   wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

8)   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

7.  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą: „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zwarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż   Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

8.          Wadium

        Zamawiający odstępuje od żądania od Wykonawców wnoszenia wadium zgodnie z art. 45   ust.2    ustawy – Prawo zamówień publicznych.

9.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, I piętro pokój nr 8 w terminie do dnia  19.07.2010r. do godz. 1000.

11. Termin związania ofertą:  przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

13. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w  art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4.

Zamawiający  nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

  WÓJT

dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

 

Dokumenty tj. Statut Gminy, Zaświadczenie o wyborze Wójta, Wyciąg z protokołu o złożeniu ślubowania przez Wójta, Uchwała Rady Gminy o powołaniu Skarbnika Gminy, Zaświadczenia o nadaniu nr NIP oraz nr REGON dostępne są do wglądu w Urzędu Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, na patrerze w pokoju nr 3.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 9 lip 2010 14:55
Data opublikowania: piątek, 9 lip 2010 21:04
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 lip 2011 12:30
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2238 razy