BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: przetargu nieograniczonego na ”Udzielenie kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej w Wiźnie - ul. Kopernika”

BF. 3410 – 1/10                                          Wizna, dn. 19.07.2010r.

 

           Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na ”Udzielenie kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne - Przebudowa  drogi gminnej w Wiźnie - ul. Kopernika”        

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 203426-2010 z dnia 09.07.2010r.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 )  zawiadamiam:

1)    za najkorzystniejszą uznana została oferta Banku Spółdzielczego w Piątnicy Oddział Wizna, 18-430 Wizna ul. Pl. Kpt. Raginisa 32. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: najniższa  cena i uzyskanie maksymalnej ilości punktów w ocenie i porównaniu złożonych ofert.

2)    wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów :

      Oferta nr 1 – Bank Spółdzielczy w Piątnicy Oddział Wizna, 18-430 Wizna ul. Pl. Kpt. Raginisa 32  – 100,00 pkt.

3)   oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

4)   wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 Oferenta, który został wybrany, prosimy w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, ale przed upływem terminu związania ofertą – (rozdział XII, pkt. 7 SIWZ)  o podpisanie umowy.

                                                                        WÓJT

                                                                              dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

Data powstania: wtorek, 20 lip 2010 10:19
Data opublikowania: wtorek, 20 lip 2010 10:28
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 sie 2010 10:06
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1559 razy