BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA

  GK.7614-2/6/10                      Wizna dn. 22.07.2010roku

 

OBWIESZCZENIE  O WYDANIU POSTANOWIENIA

         Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r nr 98, poz 1071 z późn. zm.)  w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 22 lipca 2010r. wydane zostało postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg wewnętrznych: odcinek I w km 0+000 - 0+538,15 odcinek II w km 0+000 - 0+221,31 we wsi Rutkowskie, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wizna w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu tj. 8ºº -15³º

Na przedmiotowe postanowienie nie służy prawo wniesienia zażalenia.

Na podstawie art. 21 ust.1 i ust. 2 pkt.8, dane o przedmiotowym postanowieniu zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tut. Urzędzie.

Zgodnie z art.49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Data powstania: poniedziałek, 26 lip 2010 10:33
Data opublikowania: poniedziałek, 26 lip 2010 10:36
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2012 13:46
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2766 razy