BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przebudowa drogi dojazdowej do pól o długości 1865.16 m we wsi Stare Bożejewo

  GK. 3410 – 8/10                           Wizna, dn. 03.08.2010r.             

     Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na ”Przebudowa  drogi  dojazdowej do pól  o długości  1865.16 m we wsi Stare Bożejewo „  
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 179003-2010 z dnia 07.07.2010r.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami)  zawiadamiam:

1)   za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Kop – Trans Jan  Chrostowski   Biodry  14,  18 – 420  Jedwabne. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: najniższa cena i uzyskanie maksymalnej ilości punktów w ocenie i porównaniu złożonych ofert.

2)    wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów :

      Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo  Handlowo-Ubezpieczeniowe  Barbara  Skrodzka  18 – 420 Jedwabne ul. 250 – lecia 11  –- 95,72 pkt.

Oferta nr 2 – Leśny  Zakład Usługowy  „LASBUD” Sp.o.o. Zaścianki   ul. Szosa  Baranowicka 39  15-521 Białystok – 58.31  pkt.

Oferta nr 3 – Kop – Trans Jan  Chrostowski   Biodry  14  18 – 420  Jedwabne – 100,00 pkt.

Oferta  nr 4 -  Firma T.U.H. „JUSBER”  Stanisław Olender   18-500 Kolno,   Czerwone  6 – 66.19 pkt.

3)  oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z  następujących powodów:
 Nie dotyczy

4)  wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:
 Nie dotyczy

 

    WÓJT
dr inż. Zbigniew  Sokołowski

Data powstania: czwartek, 5 sie 2010 15:02
Data opublikowania: czwartek, 5 sie 2010 15:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 maj 2011 13:53
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 11110 razy