BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 319.28 m we wsi Sieburczyn

  GK. 3410 – 7/10                                     Wizna, dn. 06.08.2010r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na ”Przebudowa  drogi  wewnętrznej  o długości  319.28 m we wsi Sieburczyn”. Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 202594-2010 z dnia 09.07.2010r.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 )  zawiadamiam:

1)      za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Zakład Drogowy  „Kafil”  18-400 Łomża ul.  Kalinowa 31. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: najniższa cena i uzyskanie maksymalnej ilości punktów w ocenie i porównaniu złożonych ofert.

2)      wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów:

Oferta nr 2 -BRUX Sp. z o.o.  ul. Produkcyjna 102,  15 -680   Białystok  - 89,25 pkt.

Oferta nr 3 – Mroczkowski Krzysztof P.U.H. Centrum Budownictwa – Dociepleń, 18-400 Łomża, ul. Poznańska  37 – 82.35  pkt.

Oferta nr 4 – BBGM Gryko Kamila,15-131 Białystok, ul. Pietrasze  43 B 85,36 pkt.

Oferta  nr 5 - Zakład Drogowy „Kafil”, 18-400 Łomża, ul.  Kalinowa 31– 100.00 pkt.

3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:
       Nie dotyczy

4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

1

 

Przedsiębiorstwo Handlowo -Ubezpieczeniowe  Barbara  Skrodzka 
18 – 420 Jedwabne,
ul. 250 – lecia 11 

 

Oferent na wezwanie Zamawiającego w trybie art.26ust.3  przedłożył  dokumenty nie potwierdzające spełnienie warunków posiadania  wiedzy i doświadczenia tj. wykonania 2 robót budowlanych polegających na budowie  lub przebudowie  dróg o wartości min. 100 000.00 zł brutto każda w okresie ostatnich 5 lat  przed dniem wszczęcia postępowania.      
SIWZ pkt.5.1.ppkt.2

 

 

 

Art. 24 ust.2 pkt.4
ustawy – Prawo zamówień publicznych

Oferenta, który został wybrany, prosimy w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, ale przed upływem terminu związania ofertą – pkt 14, ppkt 14.3. SIWZ o podpisanie umowy.

                                                                                                                       WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 9 sie 2010 08:57
Data opublikowania: poniedziałek, 9 sie 2010 09:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 maj 2011 13:53
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 10852 razy