BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

 

GK. 3410 – 10/10                                                                                 Wizna, dn. 30.08.2010r.

 

 

                                                                                                              wg rozdzielnika                 

 

           

                   Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na ”Przebudowa  drogi gminnej   Srebrowo – Rutki  I etap            Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 239034-2010 z dnia 05.08,2010 r

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami)  zawiadamiam:

 

1)      za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  Stanisław Przestrzelski  18-400 Łomża  ul. 28. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: najniższa cena i uzyskanie maksymalnej ilości punktów w ocenie i porównaniu złożonych ofert.

 

2)      wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów :

      Oferta nr 1 – BUDOMOST SP. z o.o.  Zaścianki  Szosa Baranowicka 37 15-522 Białystok –- 98.91 pkt.

 

Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  Stanisław Przestrzelski  18-400 Łomża  ul. 28. – 100,00 pkt.

 

      Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  „KOPAńczyk” 18-421 Piątnica ul. Stawiskowska 38-  91.71 pkt.

     

     

3)      oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie prawne

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

4)       wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

Oferenta, który został wybrany, prosimy w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, ale przed upływem terminu związania ofertą – pkt 14, ppkt 14.3. SIWZ       o podpisanie umowy.

Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu.

 

Data powstania: środa, 1 wrz 2010 15:46
Data opublikowania: środa, 1 wrz 2010 15:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 maj 2011 13:55
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 10340 razy