BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dostawa oleju opałowego lekkiego

 

Ogłoszenie

na dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni  mieszczących się przy : Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wiźnie, Szkoły Podstawowej w Rutkach, Szkoły Podstawowej  w Starym Bożejewie i Urzędu  Gminy w Wiźnie.

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Urząd Gminy  Wizna
18-430  Wizna
ul. plac kpt. Raginisa 35
Tel. 0-86-2196018 fax. 0-86-2196056


2. Tryb zamówienia.
Udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą

3. Adres strony na której, zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. www.wizna.pl/przetargi


4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do:

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wiźnie ul. plac kpt Raginisa 12 w ilości szacunkowej 40 000 litrów,

Szkoły Podstawowej  w Starym Bożejewie w ilości szacunkowej 18 000 litrów,

Szkoły Podstawowej  w Rutkach w ilości szacunkowej 12 000 litrów,

Urząd  Gminy  w Wiźnie ul. plac kpt Raginisa 35 w ilości szacunkowej 20 000 litrów,

Łącznie  ok.  90 000 litrów/w sezonie grzewczym
w okresie  rocznym.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


6. Termin wykonania zamówienia. od zawarcia umowy   do 15.10.2013r .


7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywanej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

Dokumenty do potwierdzenia:

1/ Oryginał lub kserokopia poświadczona przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
2/ Koncesja na dystrybucję i obrót paliwami ciekłymi, wymaganej na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o sposobie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).


8. Informacje na temat wadium.
Wadium nie jest wymagane.


9. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena ofertowa – 100%


10. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w pokoju nr 8  Urzędu Gminy Wizna ul. plac kpt Raginisa 35 w terminie do
24 września  2010 roku do godz. 10ºº

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 12  dnia 24 września  2010r o godz. 1015


11. Termin związania ofertą:  30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.


13. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji Elektronicznej.

                                                                                                                             WÓJT
 dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 16 wrz 2010 10:19
Data opublikowania: czwartek, 16 wrz 2010 10:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 maj 2011 13:55
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1693 razy