BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem do odśnieżania

GK 3410-14/10                                                      Wizna, dnia 29.09.2010 r.

Ogłoszenie zamieszczone w BZP w dniu 29.09.2010r. pod nr 310386 - 2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

I. Zamawiający:
Gmina  Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, 18-430  Wizna
tel./fax. 086/ 2196 018,  086/ 2196  018

II. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

III  Adres strony na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
 http://www..bip.wizna.pl/przetargi

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 16.70.00.00-2 Ciągniki

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem do odśnieżania szt. 1 dla potrzeb Gminy Wizna.

2. Uwzględniając przeznaczenie ciągnika, Zamawiający określa następujące wymagania i parametry techniczne:
1). Rok produkcji 2010,
2). Silnik 4 cylindrowy,
3). Moc nominalna min 80KM,
4). System chłodzenia cieczą,
5). Liczba biegów :   min 10 przód / 10 tył,
6). Zbiornik paliwa min.110 l,
7). Przedni TUZ sterowany mechaniczno – hydraulicznie o udźwigu min 800 kg,
8). Napęd 4x4,
9). Układ kierowniczy hydrauliczny,
10). Kabina – wycieraczka szyby przedniej i tylnej, światła drogowe, lusterka boczne, światło ostrzegawcze (kogut) koloru pomarańczowego zamontowane na dachu,
11). Zaczep transportowy i rolniczy,
12). Ciągnik musi posiadać wszystkie dokumenty  niezbędne  do dopełnienia formalności związanych  z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych .,
13). Instrukcja obsługi w języku polskim,
14). Świadectwo homologacji

3. Zamawiający określa nastepujace wymagania i parametry techniczne  pługa  do odsnieżania.
1.   4 – ry pozycje robocze (prosta-czołowa, lewoskretna, prawoskretna, dwustronnie od środka),
2.   szerokość robocza  od 1920 do 2700 mm,
3.   listwy zgarniające wychylne gumowe,
4.   podpora postojowa,
5.   pług zamontowany na TUZ-ie przednim

Zakres zamówienia obejmuje również:

a). Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji oraz zapewnienia serwisu na sprzęt . Gwarancja musi być zgodna z gwarancją producenta i obejmować okres min. 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia oraz sprawdzenia poprawności jego działania przez Zamawiającego.

b). W okresie gwarancyjnym wszelkie koszty naprawy, a w szczególności związane z dojazdem serwisanta jak również koszty materiałów i części zamiennych za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca.

c). Wykonawca powinien zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny. Serwis gwarancyjny realizowany będzie na zasadach określonych w książce serwisowej. Serwis musi znajdować się w odległości do 40 km od siedziby  Urzedu  Gminy  Wizna  ul. Plac kpt. Raginisa 35

d). Podjęcie naprawy gwarancyjnej ciągnika musi wynosić maksymalnie 24 godziny od chwili zgłoszenia, w miejscu postoju maszyny, a długotrwałe techniczne naprawy winny być dokonane w terminie uzgodnionym przez obie strony. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii (w okresie gwarancyjnym) w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia, Wykonawca dostarczy ciągnik zastępczy na koszt własny.

e). Wykonawca dokona przeszkolenia pracowników w zakresie eksploatacji i obsługi ciągnika w siedzibie Urzedu Gminy Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35.

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca powinien dołączyć do oferty następujące dokumenty:

a) katalogi i foldery z opisem technicznym oferowanego ciągnika

4. Koszty transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.

5. Miejsce dostawy ciągnika jest siedziba Zamawiającego  

6. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem odbioru, na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę za dostarczony towar.

7. Płatność za dostarczony przedmiot zamówienia, przelewem w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

8.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert częściowych.

Niespełnienie przez Wykonawców wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia określonych w niniejszej SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty.

V. Informacje o możliwości składania ofert wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 14  dni po podpisaniu umowy.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp .

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia

2) posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia

3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

4.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

5. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII. Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
1)  Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ:

W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu  wykonawców składających ofertę wspólną

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1).   Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr  3 do SIWZ.

       W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu

 2).    Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

        W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną .

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda złożenia:

1) katalogi i foldery z opisem technicznym oferowanego ciągnika(oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem)

4. Pozostałe dokumenty:
1). ofertę cenową - załącznik Nr 1 do SIWZ
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

 2) Informacja o parametrach technicznych – załącznik nr 5 do SIWZ
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

 3). oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

4). odpowiednie pełnomocnictwa
tylko w sytuacjach określonych w rozdziale IX pkt.5 zdanie 2 i pkt.6 niniejszej SIWZ

5). parafowany projekt umowy. – załącznik Nr 4
w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa pełnomocnik w imieniu  wykonawców składających ofertę wspólną

5. Wykonawcy zagraniczni.
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w niniejszym rozdziale ust.4 pkt.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 , powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

8.     Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem  przez wykonawcę z wyjątkiem pełnomocnictw o których mowa w Rozdziale IX pkt. 5 zdanie 2 i pkt.6 niniejszej SIWZ.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach, których polega wykonawca składający ofertę, przedkładane przez wykonawcę lub te podmioty kopie dokumentów dotyczących każdego wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przezwykonawcę lub te podmioty.

9. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń  lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

IX. Wadium
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

X  Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów.

XI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 8  do dnia 12.10.2010 r. do godz.10.00

XII. Termin związania z ofertą:
Okres związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna swój bieg wraz z upływem terminu składania ofert

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

   WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 29 wrz 2010 13:20
Data opublikowania: środa, 29 wrz 2010 14:16
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 lip 2011 12:31
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1926 razy