BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Urządzenie miejsc do wypoczynku w m. Sieburczyn, Srebrowo i Stare Bożejewo

GK. 3410 – 13/10                                               Wizna, dn. 04.10.2010r.

         Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na Urządzenie miejsc do wypoczynku w m. Sieburczyn, Srebrowo i Stare Bożejewo. Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 254689-2010 z dnia 16.09.2010r.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami)  zawiadamiam:

1)   za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Zakład Drogowy „KAFIL” Wiktor Chyczyński 18-400 Łomża ul. Kalinowa  31 .  Powodem dokonania wyboru tej firmy było: najniższa cena i uzyskanie maksymalnej ilości punktów w ocenie i porównaniu złożonych ofert.

2)   wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów :

      Oferta nr 1 Zakład Drogowy „KAFIL” Wiktor Chyczyński 18-400 Łomża ul. Kalinowa  31 – 100.00 pkt.

3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie prawne

 

 

Nie dotyczy

 

4)       wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

 Nie dotyczy 

 

 

Oferenta, który został wybrany, prosimy w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, ale przed upływem terminu związania ofertą – pkt 14, ppkt 14.3. SIWZ o podpisanie umowy.

Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu.

      WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

Data powstania: piątek, 8 paź 2010 12:42
Data opublikowania: piątek, 8 paź 2010 15:20
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 lip 2011 12:32
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1783 razy