BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dostawa oleju opałowego do: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wiźnie, Szkoły Podstawowej w Rutkach, Szkoły Podstawowej w Starym Bożejewie i Urzędu Gminy w Wiźnie

GK. 3410 – 12/10                                               Wizna, dn. 06.10.2010r.

 

          Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na: Dostawa oleju opałowego do: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wiźnie, Szkoły Podstawowej w Rutkach, Szkoły Podstawowej  w Starym Bożejewie i Urzędu  Gminy w Wiźnie”. Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 291960-2010 z dnia 15.09.2010 r

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami)  zawiadamiam:

1)  za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Stacja Paliw i Usługi Transportowe Józef Andrzej Łada, Jarosław Łada, Andrzej Paweł Łada  s.c.  18-400 Łomża  ul. Woj. Polskiego 99.  Powodem dokonania wyboru tej firmy było: najniższa cena i uzyskanie maksymalnej ilości punktów w ocenie i porównaniu złożonych ofert.

2)  wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów :

Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowa  KURPIEWSWKI Jan Kurpiewski  18-400 Łomża  ul. Strusia 9–- 92,36 pkt. 

Oferta nr 2 – P.T.H.U PRYMA 1 Hanna Gosk al. Legionów 147 F  18-400 Łomża – 95.49  pkt.

Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ŻAR” Arkadiusz Saczewski  Siedlce ul. Sokołowska  159-165  – 94,78 pkt.

Oferta  nr 4 -  Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Z. Nizinski  ul. Serocka 11 A  07- 200 Wyszków – 95.49 pkt.

Oferta  nr  5 - Stacja Paliw i Usługi Transportowe Józef Andrzej Łada, Jarosław Łada,  Andrzej Paweł Łada  s.c.   18-400 Łomża  ul. Woj. Polskiego 99  - 100.00 pkt. 

3)  oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie prawne

 

 

 

Nie dotyczy

 

4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 Oferenta, który został wybrany, prosimy w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, ale przed upływem terminu związania ofertą – pkt XIV, ppkt 2. SIWZ  o podpisanie umowy.

Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu.

                                                                                                                      WÓJT  
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: wtorek, 12 paź 2010 13:24
Data opublikowania: wtorek, 12 paź 2010 13:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 maj 2011 13:57
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1855 razy