BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Budowa obory o obsadzie 140 DJP ze zbiornikiem na gnojowicę w formie kanałów podrusztowych o pojemności ok. 1400m³ w gospodarstwie o obsadzie łącznej 200 DJP we wsi Srebrowo

GK 7614-5/15/10                                        Wizna dnia 29.12.2010r

Obwieszczenie  o wydaniu decyzji 

Działając na podstawie  art.49 KPA oraz art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z 2008r) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Wojciecha Kowalewskiego zam. Srebrowo 32,18-430 Wizna, dnia 29.12.2010r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „budowie obory o obsadzie 140 DJP ze zbiornikiem na gnojowicę w formie kanałów podrusztowych o pojemności ok. 1400m³ w gospodarstwie o obsadzie łącznej 200 DJP we wsi Srebrowo na działce o nr ewidencyjnym 109, gm. Wizna”

Informuje się, że w Urzędzie Gminy Wizna w pokoju nr 11 można zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 Na podstawie  art. 21 ust.1 i ust. 2 pkt.9, dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tut. Urzędzie.

     WÓJT
dr inż. Zbigniew  Sokołowski

 

Informację umieszcza się:
1. na tablicy ogłoszeń UG Wizna
2. na tablicy sołectwa wsi Srebrowo
3. na stronie internetowej bip.wizna.pl/

Data powstania: środa, 29 gru 2010 13:26
Data opublikowania: środa, 29 gru 2010 13:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 maj 2011 13:09
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2028 razy