BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Świadczenia rodzinne na okres 2010/2011

 

 

Wnioski o świadczenia rodzinne należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

 

Świadczeniami rodzinnymi są:                                                 

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,                                                          

 - świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne,                                                           

 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2010/2011 przysługują gdy:

- dochód rodziny za rok 2009 w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej nie przekracza kwoty 504,00 zł                                                                                                               - w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583,00 zł. 

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:                                                                                        

 - rodzicom,                                                                                                                                           -opiekunowi faktycznemu dziecka,    

  - osobie uczącej się

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:                                                       

 1) 18 roku życia lub                                                                                                                            

2) do 21 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole,                                                                                      

 3) do 24 lat, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Zasiłek nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się:

 1. pozostaje w związku małżeńskim,

2.      zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,             

3.      została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

 1. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest upoważniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

Zasiłek nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:

 1. rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
 2. ojciec jest nieznany,
 3. powództwo o alimenty zostało oddalone,
 4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego.

 Wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2009 roku wynosi :

 1. na dziecko do 5 lat - 68 zł miesięcznie
 2. na dziecko powyżej 5 do 18 lat - 91 zł miesięcznie,
 3. na dziecko powyżej 18 do 24 lat - 98 zł miesięcznie.

Do dnia 31 października 2009 wysokość zasiłku rodzinnego ustala sie na podstawie dotychczasowych przepisów.

Do wniosku o świadczenia rodzinne należy dołączyć odpowiednio:

       

 

           

 

 

 

 1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się,
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo odpis zupełny,
 3. orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 4. zaświadczenie ze szkoły dla osoby uczącej się w szkole ponadgimnazjalnej,
 5. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów za rok 2009,
 6. oświadczenie członków rodziny prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą ryczałt lub karta podatkowa o wysokości dochodów za rok 2009,
 7. oświadczenie członków rodziny  o wysokości dochodów za rok 2009 niepodlegających opodatkowaniu,
 8. zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2009 r. wyrażonej w hektarach przeliczeniowych,
 9. kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się,
 10. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

 

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia sie dziecka

     
         

 

Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

Wysokość dodatku 1000 zł na każde dziecko - jednorazowo.

Wymagane dokumenty:

- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,                                                                                            - zaświadczenie potwierdzające fakt pozostawania przez matkę pod opieką medyczną, 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

     
         

 

 

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką uprawnionemu do urlopu wychowawczego nie dłużej jednak niż przez okres:

 1. 24 miesięcy,
 2. 36 miesięcy jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 3. 72 miesięcy kalendarzowych jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności.

! Wysokość dodatku 400 zł miesięcznie

Nie przysługuje, gdy:

 1. bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
 2. podjął lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem  w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym , i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej  niż 5 dni w tygodniu z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
 4. w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.
 5. w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 

 Wymagane dokumenty:

 1. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony;
 2. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 3. zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych;

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka

     
         

 

 

 

Przysługuje: samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

1.       drugi z rodziców dziecka nie żyje,

 1.  
  1. ojciec dziecka jest nieznany,
  2. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

Osobie uczącej się, gdy:  

1.      oboje z rodziców osoby uczącej się nie żyją,                                                                          2. ojciec jest nieznany,                                                                                                              3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Wysokość dodatku:

1.      170 zł miesięcznie na każde dziecko, nie więcej niż 340 zł miesięcznie na wszystkie dzieci,

2.      W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko nie więcej jednak niż 160,00 zł na wszystkie dzieci.

 Wymagane dokumenty:

1.      kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka, 

 1. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

     
         

 

 

Przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu jeśli w rodzinie wychowuje się co najmniej troje dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Wysokość dodatku:

 przysługuje w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci o ile uprawnione są do zasiłku rodzinnego.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

     
         

 

 Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacji lub kształceniem dziecka w wieku:

 • do ukończenia 16 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

 Wysokość dodatku:

 • 60 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia, 
 • 80 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Wymagane dokumenty:

1.      Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

     
         

 

 Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

 1. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne ,
 2. Dodatek przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego,
 3. Wniosek o wypłatę dodatku składa sie do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne,
 4. 4. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. .

   Wysokość 100 zł jednorazowo.

Wymagane dokumenty:

1.      zaświadczenie ze szkoły dla osoby uczącej się w szkole ponadgimnazjalnej.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

     
         

 

 

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się.

1.    W związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

! Wysokość dodatku 90 zł miesięcznie.

 

2.    W związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej a także szkoły artystycznej w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 

! Wysokość dodatku - 50 zł miesięcznie

 

Wymagane dokumenty:

1.    dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia np. w bursie, internacie 2.  zaświadczenie szkoły;

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

     

 

 Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - niezależnie od wysokości dochodu rodziny.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka natomiast opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka składa w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem

Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wysokość zapomogi – 1000,00 zł na jedno dziecko

 Do wniosku należy dołączyć:

 1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
 2. uwierzytelnione kopie dokumentu stwierdzające tożsamość osoby ubiegającej sie (obojga rodziców)  
 3. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną.

 

       
Data powstania: piątek, 31 gru 2010 12:18
Data opublikowania: piątek, 31 gru 2010 12:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 sie 2019 13:15
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 7228 razy