BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

GK 7610-1/11                      Wizna dn.10 stycznia 2011r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Wizna, działając zgodnie z art.39 ust.1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ. U. nr 199, poz.1227 z późn. zm.) zawiadamia, że został opracowany projekt aktualizacji „Gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Wizna na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko gminnego planu gospodarki odpadami dla gminy Wizna na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018”.

Informuje się, że organem administracyjnym opracowującym projekt dokumentu jest Wójt Gminy Wizna, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi są Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 10 stycznia 2011r. do dnia 31 stycznia 2011r. w Urzędzie Gminy Wizna Pl. Kapitana Raginisa 35, pokój nr 11 w godz. od 8ºº do 13ºº

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Wizna przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Wnioski i uwagi złożone po określonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

WÓJT

Dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

Data powstania: poniedziałek, 10 sty 2011 13:56
Data opublikowania: poniedziałek, 10 sty 2011 14:15
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 mar 2013 09:19
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2939 razy