BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przebudowa dróg wewnętrznych we wsi Rutkowskie

GK. 271 . 1 . 2011                                 Wizna,  dnia  28.02.2011 r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/
WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO*

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez  Urząd  Gminy w Wiźnie, mającego siedzibę   w  Wiźnie  , plac kpt. Raginisa 35 , w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Przebudowę  dróg wewnętrznych we wsi Rutkowskie” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1   złożoną przez Wykonawcę –  UNIBEP  S.A. Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 19  Makbud Oddział UNIBEP Spólki Akcyjnej w Łomży ul. Poligonowa 12, mającego siedzibę 17 – 100  Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 19

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium/ów* oceny ofert określonego/ych* w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu –
329 535,19 zł brutto*/przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
Cena -  100.00 pkt             
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
 1. UNIBEP  S.A. Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 19  Makbud Oddział UNIBEP Spólki Akcyjnej w Łomży ul Poligonowa 12
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: Cena -  100.00 pkt
Łączna liczba otrzymanych punktów  - 100.00 pkt.

2. STRABAG Sp. z o.o.  ul. Parzniewska  10  05-800 Pruszków
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:  Cena -  68.47 pkt
Łączna liczba otrzymanych punktów: 68,47

  3. Przedsiębiorstwo Budownictwa  Komunikacyjnego Spółka  z  Ograniczoną Odpowiedzialnością, 18 – 400  Łomża  ul. Sikorskiego  156
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: Cena -  96.75 pkt
Łączna liczba otrzymanych punktów  - 96,75

(Poniższą część należy wypełnić, jeżeli w postępowaniu odrzucono co najmniej 1 ofertę)
Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:

1.  nie  dotyczy

 (Poniższą część należy wypełnić, jeżeli z postępowania wykluczono co najmniej 1 wykonawcę)
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:

1.     nie  dotyczy

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie  nie krótszym niż 10 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia ale przed upływem terminu związania ofertą  tj. 30 dni od daty złożenia oferty.

      WÓJT
dr inż. Zbigniew  Sokołowski

Data powstania: wtorek, 1 mar 2011 08:51
Data opublikowania: wtorek, 1 mar 2011 09:00
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2012 13:53
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1784 razy