BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Remont chodników przy ul. Mickiewicza, ul. Pawła z Wizny, ul. Cmentarnej, ul. Plac Kpt. Raginisa w Wiźnie oraz remont parkingu przy budynku Urzędu Gminy i OSP w Wiźnie

GK.271.2.2011                                         Wizna, dn. 09.03.2011r.

                                                                                                      

ZAWIADOMIENIE
O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

          Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Wizna mającej siedzibę w Wiźnie przy ul. Plac Kpt. Raginisa 35, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Remont chodników przy ul. Mickiewicza, ul. Pawła z Wizny, ul. Cmentarnej, ul. Plac Kpt. Raginisa w Wiźnie oraz remont parkingu przy budynku Urzędu Gminy i OSP w Wiźnie” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą  ofertę nr 13 złożoną przez Wykonawcę – Zakład Drogowy „KAFIL”  ul. Kalinowa 31, 18-400 Łomża.

         Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 276.262,54 zł brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
SOB-BRUK  Andrzej Sobieski,  Kaczkowo-Stare 63A,  07-306 Brok
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 92,65 pkt 

Oferta nr 2
Firma Budowlana ”JOKAR”  Grażyna Glinowiecka, ul. Mazowiecka 20,  07-411 Rzekuń
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 87,44 pkt

Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Budowlane „SZCZUKA”, ul. Suwalska 62, 19-300 Ełk
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 68,09 pkt

Oferta nr 4
PROBUK  Barbara  Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 16A,  18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 92,09 pkt

Oferta nr 5
Konsorcjum firm:
„DROŻĘCKI” Marek Drożęcki, Konopki Jabłoń 9, 18-300 Zambrów
„TRANS-BRUK”  Usługi Drogowo- Budowlane Adam Kumycz
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 68,96 pkt

Oferta nr 6
PBO „BUD-MAX”   Jarosław  Barankiewicz, ul. Targowa 12,  19-200 Grajewo
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 92,31 pkt 

Oferta nr 7
„BBGM”  Gryko Kamila, ul. Pietrasze 43B,  15-131 Białystok
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 97,65 pkt

Oferta nr 8
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o.,  ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 81,04 pkt

Oferta nr 9
Zakład Budowlano - Drogowy  „SJ” Szymański-Jarząbek sp. j., ul. Sitarska 20,  18-300 Zambrów
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 77,83 pkt 

Oferta nr 10
Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń MROCZKOWSKI, ul.Poznańska 37,    18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 87,16 pkt 

Oferta nr 11
PHU-SKORPI  Dariusz Łada, Stare Kupiski, ul. Polna 3, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 75,12 pkt

Oferta nr 12
Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowe „DREWPOL”, ul. Targowa 11,  07-410 Ostrołęka
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 99,42 pkt

Oferta nr 13
Zakład Drogowy „KAFIL”, ul. Kalinowa 31,  18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 100 pkt 

Oferta nr 14
MULTI-KOM  Andrzej Nakielski,  ul.6-go Września 12,  07-409 Ostrołęka
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 76,72 pkt

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 10 mar 2011 09:48
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2012 13:53
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2077 razy