BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Remont chodników przy ul. Mickiewicza, ul. Pawła z Wizny, ul. Cmentarnej, ul. Plac Kpt. Raginisa w Wiźnie oraz remont parkingu przy budynku Urzędu Gminy i OSP w Wiźnie

GK. 271.2.2011                                      Wizna, dnia  23.03.2011r.

 

OGŁOSZENIE
O   UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA 

„Remont chodników przy ul. Mickiewicza, ul. Pawła z Wizny, ul. Cmentarnej, ul. Plac Kpt. Raginisa w Wiźnie oraz remont parkingu przy budynku Urzędu Gminy i OSP w Wiźnie” 

1.   Nazwa i adres Zamawiającego:
        
Gmina Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna

2.  Określenie przedmiotu zamówienia:
      
Przedmiotem zamówienia jest remont chodników w ulicach: Mickiewicza, Pawła z Wizny, Cmentarnej, Plac Kpt. Raginisa w Wiźnie oraz remont parkingu przy budynku UG i OSP w Wiźnie, obejmujący swoim zakresem następujące roboty:
·  rozbiórkę nawierzchni z płytek, nawierzchni z betonu, nawierzchni z  kostki brukowej,
·  rozbiórkę krawężników i obrzeży,
·  wywóz gruzu,
·  wykonanie koryta i podbudowy,
·  wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,
·  ustawienie krawężników na ławie betonowej i ustawienie obrzeży,
·  ułożenie chodników z kostki betonowej szarej o grub. 6cm,
·  ułożenie chodników (wjazdy) i parkingu z kostki betonowej kolorowej o grub.8cm,
·   regulację pionową studzienek urządzeń podziemnych (studzienek telefonicznych i włazów kanałowych).

3.  Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

4.  Liczba otrzymanych ofert:  14

5.  Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
     Zakład Drogowy „KAFIL”, 18-400 Łomża, ul. Kalinowa 31

 6. Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach  z najniższą i najwyższą ceną:

     Cena wybranej oferty:  276.262,54.zł (brutto).

     Oferta z najniższą ceną:  276.262,54 zł.              
    Oferta z najwyższą ceną: 405.710,22 zł.

7.  Data udzielenia zamówienia:
     
Umowa o roboty budowlane  Nr  8/ES/03/2011 została zawarta w dniu 23.03.2011r.    

 

           WÓJT
  dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 23 mar 2011 15:23
Data opublikowania: środa, 23 mar 2011 15:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 kwi 2012 15:13
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1617 razy