BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Budowa sieci kanalizacji w m. Kramkowo relacji Oczyszczalnia ścieków Wizna – Kramkowo-Srebrowo –I etap

 GK. 271 .4. 2011                               Wizna, dnia 31.03.2011r.

OGŁOSZENIE
O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM   

Gmina  Wizna,  18-430 Wizna ul. Plac kpt. Raginisa 35 ogłasza  przetarg  nieograniczony na zadanie pn.: 

„Budowa sieci kanalizacji w m. Kramkowo relacji Oczyszczalnia ścieków Wizna – Kramkowo-Srebrowo – I etap” 

1.  Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2.  Sposób uzyskania  SIWZ:
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, można odebrać za odpłatnością w kwocie 120,00zł w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, I – piętro, pokój nr 8.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ:   bip.wizna.pl/przetargi

3.  Opis  przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kramkowo relacji Oczyszczalnia ścieków Wizna – Kramkowo-Srebrowo – I etap,  obejmujący swoim zakresem następujące roboty:
1)   Sieć kanalizacyjna grawitacyjna we wsi Kramkowo z rur PVC Æ 200 – 2316m (ze studniami rewizyjnymi z  kręgów żelbetowych Æ 1200 mm z włazami typu ciężkiego – 63 szt.)
– przeciski w rurach  osłonowych Æ 273/8 mm – 260m.
2)  Przepompownie ścieków – szt.2
·     Pompownia P1 - zbiornik z polimerobetonu o średnicy wew. 1200mm i wysokości całkowitej
Hc = 6290mm, wyposażonej w dwie pompy (w tym jedna rezerwowa) o wydajności Q = 18,5 m3/h, wysokości podnoszenia H= 17,4m,  moc silnika Ns = 3,1 kW.
·     Pompownia  P2  - zbiornik z polimerobetonu  o średnicy wew. 1200mm i wysokości całkowitej
Hc = 4470mm, wyposażonej w dwie pompy (w tym jedna rezerwowa)  o wydajności Q = 18,5 m3/h i wysokości podnoszenia H = 43,4m, moc silnika Ns = 6,5 kW
3)   Rurociągi tłoczne z pompowni P2 we wsi Kramkowo do istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej w Wiźnie  i z pompowni P1 do studni rozprężnej SR1 z rur PVC Æ 90mm o długości 2846m (ze studniami  rewizyjnymi z kręgów betonowych  Æ 1200mm z włazami typu ciężkiego- 26 szt./2 szt. do odpowietrzenia i 24 szt. z zaślepionym trójnikiem do płukania/ )
 - przeciski w stalowych rurach osłonowych Æ 159/8mm – 99,9m
4)   Przyłącza kanalizacyjne do granicy działki
- z rur PVC Æ 200  - 281,10 m
-  z rur PVC Æ 160 – 197,00m
 - z rur PE Æ 75 – 24,0m
 - studzienki kanalizacyjne Æ 315 – szt.14
- przyłącza zakończone po granicy działek a nie podłączone do budynków zabezpieczyć korkiem (dekiel).
 Uzbrojenie
- przeciski w stalowych rurach osłonowych Æ 273/8mm – 179m
 - przewierty – rura osłonowa PE Æ 125/11,4mm – 19,7m.

Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest: w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, projekcie budowlanym i wykonawczym oraz przedmiarze robót,  stanowiącymi  załączniki do SIWZ.

4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.  Termin wykonania zamówienia:   do dnia 15.10.2011r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania,

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie co najmniej 2 zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na budowie kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej lub sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż  800.000,00 zł brutto każde.

3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami  budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych oraz min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy.

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 50% wartości złożonej oferty oraz posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

7.2.   Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wskazanych w punkcie 6 SIWZ zgodnie z formułą  „spełnia/nie spełnia”.
Z treści dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

7.3.   Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.4.     W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1  ustawy.

7.5.   Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu.

7.6    Dopuszcza się składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.   Wadium
Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości  50 000,00 zł. przed upływem terminu składania  ofert.

9.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, I  piętro pokój nr 8 w terminie do dnia  18.04.2010r. do godz. 1000.

11. Termin związania ofertą:  wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

13. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w  art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4.
Zamawiający  nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

            WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 31 mar 2011 22:55
Data opublikowania: czwartek, 31 mar 2011 23:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2012 13:54
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2155 razy