BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODSZKODOWANIA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ BOBRY

Informacja dotycząca postępowania w przypadku powstania szkody wyrządzonej przez bobry.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. nr 220, poz. 2237) bóbr jest gatunkiem chronionym. Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151 poz.1221 z późn. zm.) Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez bobry, wilki i żubry.

Odpowiedzialność skarbu państwa nie obejmuje utraconych korzyści.

Oględzin i szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną oraz ustalenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na terenie parku narodowego dyrektor parku.

W przypadku wystąpienia szkody, poszkodowany powinien złożyć do regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub dyrektora parku narodowego wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną.

Wniosek o wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry powinien zawierać informacje:
1. Imię i nazwisko osoby poszkodowanej, adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego.
2. Miejsce wystąpienia szkody: powiat, gmina, obręb ewidencyjny, nr działki.
3. Informacja na temat tego czy poszkodowany jest właścicielem czy użytkownikiem działki.
4. Rodzaj użytku gruntowego, na którym wystąpiła szkoda:
- grunty orne,
- łąki trwałe,
- pastwiska trwałe,
- grunty zadrzewione i zakrzaczone,
- lasy,
- grunty pod stawami
- tereny inne (należy podać jakie)
5. Termin powstania szkody.
6. Krótki opis szkody

Do wniosku należy dołączyć:
1) fragment mapy ewidencyjnej z działką, na której wystąpiła szkoda;
2)aktualny wypis z rejestru gruntów;
3)umowa dzierżawy w przypadku dzierżawienia działki;
4)upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli;
5)oświadczenie o numerze rachunku bankowego lub wskazanie innej formy zapłaty odszkodowania (np. przelew pocztowy);
6)w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodno-prawne w przypadku korzystania z wód płynących;
7)oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, potwierdzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w przypadku gdy działka lub działki na której wystąpiła szkoda nie przekracza 1 ha powierzchni;
7)oświadczenie o prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej.

Wzory wniosków o odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną wraz z niektórymi załącznikami są dostępne w „poradniku klienta” na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku pod adresem:

www.bialystok.rdos.gov.pl

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć pod jeden z adresów:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 
15 – 554 Białystok

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach
ul. Sejneńska 13,
16-400 Suwałki 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Wydział Spraw Terenowych II w Łomży
ul. Nowa 2,
18-400 Łomża 

Po otrzymaniu wniosku i sprawdzeniu jego poprawności, pod względem formalnym, zostaje ustalony termin szacowania szkody w terenie (kontakt telefoniczny z poszkodowanym). Na miejscu powstania szkody pracownik regionalnej dyrekcji ochrony środowiska ustala jej rodzaj i zakres.
Na tej podstawie zostaje wyliczona wielkość odszkodowania.
Odszkodowania są wypłacane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku niezwłocznie po uzyskaniu środków na ten cel z budżetu państwa.