BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kramkowo relacji Oczyszczalnia ścieków Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap

GK. 271.4.2011                               Wizna, dn. 05.05.2011r.

                                                          

ZAWIADOMIENIE
O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Wizna mającą siedzibę w Wiźnie przy ul. Plac Kpt. Raginisa 35, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Budowę sieci kanalizacyjnej w m. Kramkowo relacji Oczyszczalnia ścieków Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „HYDROBUD” Stefan Brzozowski, ul. Targowa 26B, 07-410 Ostrołęka.

            Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 1.711.301,19 zł brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL” Dorota Kuligowska,  z siedzibą firmy: ul. Robotnicza 6, 19-203 Grajewo
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 59,94 pkt

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „PRESS” S.A., ul. Piaskowa 7, 16-400 Suwałki
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 65,32 pkt

Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe „HYDROBUD” Stefan Brzozowski, ul. Targowa 26B, 07-410 Ostrołęka
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 100 pkt

Oferta nr 4
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard  Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 90,53 pkt 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

          WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 6 maj 2011 09:36
Data opublikowania: piątek, 6 maj 2011 10:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2012 13:54
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1727 razy