BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ROZEZNANIE CENOWE

opracowania projektu „Programu Ochrony Środowiska Gminy Wizna na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018”.

  Rozeznanie  cenowe

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy w Wiźnie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi opracowania projektu „Programu Ochrony Środowiska Gminy Wizna na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018”.

Postępowanie stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 €.

  1.       Przedmiot zamówienia:
Opracowanie projektu „Programu Ochrony Środowiska Gminy Wizna na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Programu powinien uwzględniać:
Ogólną charakterystykę Gminy wraz z oceną aktualnego stanu środowiska.

Założenia i uwarunkowania zewnętrzne realizacji Programu.

Cele średniookresowe i kierunki działań na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 r. określone we współpracy z Grupą Roboczą ds. opracowania Programu.

Harmonogram realizacji Programu

Zasady monitoringu Programu.

Aspekty finansowe realizacji Programu.

 Dokumenty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami:
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), innymi ustawami i przepisami wykonawczymi dotyczącymi zagadnień ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, oraz w oparciu o Politykę Ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, i Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnymi i lokalnym (Ministerstwo Środowiska, Warszawa, grudzień 2002 r.).

2.       Zawartość oferty
Oferta powinna zawierać:

Cenę netto oraz cenę brutto opracowania dokumentu.

Listę referencyjną prac związanych z tematyką określoną w niniejszej ofercie.

Przewidywany termin wykonania zlecenia.

 Informację na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zlecenia.

  Oferty należy składać do 31 sierpnia 2011 r. do godziny 1530 w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminu w Wiźnie ul. Plac Kapitana Raginisa 35, 18-430 Wizna, pok. 11, bądź na adres email: wizna@wizna.pl.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Armo tel. (86) 219 60 18 wew. 31

           WÓJT
dr inż. Zbigniew  Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 18 lip 2011 10:10
Data opublikowania: poniedziałek, 18 lip 2011 10:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2012 13:51
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1683 razy