BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dowóz uczniów na terenie gminy Wizna do Szkoły Podstawowej w Wiźnie i Rutki oraz Gimnazjum w Wiźnie w roku szkolnym 2011/2012/2013

 

OGŁOSZENE 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ  
-   art. 11 ust.8  rozp.  z dnia 23.12.2009 r  Prezesa RM) 

         Urząd Gminy Wizna, 18 – 430 Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, woj. podlaskie, pow. Łomżyński, tel. (086) 219 60 18, www. wizna.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dowóz uczniów na terenie gminy Wizna do Szkoły Podstawowej w Wiźnie i Rutki oraz  Gimnazjum w Wiźnie w roku szkolnym 2011/2012/2013  od dnia 01 września 2011 r do 30 czerwca 2013 r”.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Józef Gawroński i Pan Kazimierz Jancewicz, e-mail: kazimierzj@poczta.fm, tel. (086) 219 60 18 w. 22 lub 23, pokój nr 7 lub 8, w godz. 8.00 – 15.00.

Miejsce realizacji: gmina Wizna

Zamówienie nie  zostało podzielone na części i zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.

Wymagany termin realizacji: 01.09.2011 r  do 30.06.2013 r

Wadium - nie dotyczy

Składający ofertę związany nią będzie do dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak jak 30 dni, licząc od daty upływu składania ofert.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

a. koszt /cena /               - 100 %

............................................................

                              Razem 100 % 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście za odpłatnością w kwocie 50,00 PLN w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 7 lub pobrać ze strony internetowej http://bip.wizna.pl/przetargi .

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 8.

Termin składania ofert upływa dnia 02.08.2011 r godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpi 02.08.2011 r godz. 1030 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 12.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 z 2004 r., poz. 177 ) oraz spełniający warunki dodatkowe podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

       Wójt  Gminy
dr inz. Zbigniew SOKOŁOWSKI

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 19 lip 2011 13:07
Data opublikowania: wtorek, 19 lip 2011 13:26
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2012 13:55
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1641 razy