BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

Program ochrony środowiska Gminy Wizna na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018

  GK.602.1.2012                                  Wizna dnia, 18 stycznia 2012r.

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wizna
z dnia 18 stycznia 2012roku 

w sprawie Programu ochrony środowiska Gminy Wizna na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018 

 Działając zgodnie z art. 9 ust.1 pkt 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska podaje się do publicznej wiadomości, że został opracowany

projekt Programu ochrony środowiska gminy Wizna  na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018  wraz z prognozą.

Treść dokumentów została zamieszczona na stronach internetowych Urzędu Gminy Wizna oraz jest  wyłożona do wglądu w Urzędzie przy Pl. Kpt. Raginisa w pokoju nr 11 w godzinach pracy urzędu, gdzie można zapoznać się z jego treścią oraz składać uwagi i wnioski.

Uwagi i wnioski do programu można wnosić w terminie do dnia 15.02.2012r. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej:  wizna@wizna.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wizna.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

          WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 24 sty 2012 13:24
Data opublikowania: wtorek, 24 sty 2012 13:30
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 mar 2013 09:21
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1727 razy