BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTĘPOWANIA

uznanie przedsięwzięcia „Sulin – odbudowa pompowni” jako nie wymagające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

  GK.6220.2.2012                    Wizna dnia 21 lutego 2012r.

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 21 lutego 2012r wydane zostało postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Sulin – odbudowa pompowni”.

            Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wizna w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu.

           Na przedmiotowe postanowienie nie służy prawo wniesienia zażalenia.

            Na podstawie art. 21 ust.2 i ust.2 pkt. 8, dane o przedmiotowym postanowieniu zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tut. Urzędzie.

            Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     wz. Wójta
mgr Józef Gawroński
Sekretarz Gminy

Data powstania: piątek, 24 lut 2012 12:19
Data opublikowania: piątek, 24 lut 2012 14:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 mar 2013 09:21
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1487 razy