BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

uznanie przedsięwzięcia „Sulin – odbudowa pompowni” jako nie wymagające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

  GK.6220.2.2012                    Wizna dnia 22 lutego 2012r.

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 22 lutego 2012r została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Sulin – odbudowa pompowni”.

            Informuje się, że w Urzędzie Gminy Wizna w pokoju nr 11 można zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

            Na podstawie art. 21 ust.2 i ust.2 pkt. 8, dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tut. Urzędzie.

            Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informację umieszcza się:
1. na tablicy ogłoszeń UG Wizna
2. na stronie internetowej bip.wizna.pl/

     wz. Wójta
mgr Józef Gawroński
Sekretarz Gminy   

Data powstania: piątek, 24 lut 2012 14:24
Data opublikowania: piątek, 24 lut 2012 15:02
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 mar 2013 09:22
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1586 razy