BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ogłoszenie pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych we wsiach Bronowo i Wierciszewo

  Wójt Gminy Wizna ogłasza 

pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składających sie z:

Działka numer ewidencyjny 354/1 o powierzchni 1325m²  położonej we wsi Bronowo przy ul. Wschodniej posiadjącej nawierzchnię asfaltową. Sąsiaduje: od strony zachodniej z drogą utwardzoną, od strony wschodniej z użytkami rolnymi, z pozostałych stron z zabudową zagrodową i mieszkaniową. Nieruchomość gruntowa częściowo zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej. Działka posiada możliwość uzbrojenia w sieć elektryczną i wodociągową. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW38806/5 w Sądzie Rejonowym w Łomży. Nieruchomość nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi użytki rolne zabudowane. Działka nr 354/1 obręb Bronowo jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich.

Cena wywoławcza wynosi 74 985,00zł
Wadium 7 500zł
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT .

 

Działka numer ewidencyjny 136/2 o powierzchni 5913m²  położonej we wsi Wierciszewo. Nieruchomość położona jest kolonijnie w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Sąsiaduje: od strony północnej z drogą o nawierzchni żwirowej, od strony zachodniej z działką zabudowaną budynkiem byłej szkoły podstawowej, zaś od strony południowej i wschodniej graniczy z użytkami rolnymi. Posiada możliwość uzbrojenia w sieć energetyczną i wodociągową. Ogrodzona siatką metalową na słupkach metalowych w cokole betonowym. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta  KW 38786 w Sądzie Rejonowym w Łomży. Nieruchomość nie ma  planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi użytki rolne.

Działka nr 136/2 obręb Wierciszewo jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich

Cena wywoławcza  wynosi 77 460,00z
Wadium 7750zł

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony odbędzie się 20 kwietnia 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Wizna Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 12 o godz. 10:00

Termin wpłaty wadium i składania ofert mija 16 kwietnia 2012r.

 Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Wizna nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020 w Hexa Bank Spółdzielczy oddział w Wiźnie

Pisemna oferta powinna zawierać
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest  osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia oferty;
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

Oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem: "przetarg  na sprzedaż nieruchomości nr .... położonej we wsi ...... " wraz z dołączoną kopią wpłaty wadium należy składać w Urzędzie Gminy Wizna do dnia 16 kwiatnia 2012r.

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać  w Urzędzie Gminy Wizna pl. Kpt. Raginisa 35 pokój nr 11 lub telefonicznie 86 219 60 18 w godz. 8-15:30

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Wizna  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy Wizna zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

      WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 1 mar 2012 10:05
Data opublikowania: czwartek, 1 mar 2012 12:52
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 sty 2013 15:53
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2181 razy