BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Janczewie oraz ogrodzeniem placu zabaw

GK. 271 .2. 2012                                 Wizna, dnia 05.03.2012r.

OGŁOSZENIE
O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM   

Gmina  Wizna,  18-430 Wizna ul. Plac kpt. Raginisa 35 ogłasza  przetarg  nieograniczony na zadanie pn.: 

„Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Janczewie oraz ogrodzeniem placu zabaw” 

1.  Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2.  Sposób uzyskania  SIWZ:
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, można odebrać za odpłatnością w kwocie 70,00zł w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, I – piętro, pokój nr 8.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ:   bip.wizna.pl w zakładce Przetargi.

3.  Opis  przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Janczewie oraz ogrodzeniem placu zabaw obejmujący swoim zakresem:
1)  roboty rozbiórkowe: rozebranie ścian, filarów, wyjęcie ościeżnic, zdjęcie skrzydeł, rozebranie rur spustowych rynien oraz pokrycia dachowego z eternitu,
2)  stolarka okienna i drzwiowa: obsadzenie ościeżnic drzwiowych, skrzydeł drzwiowych, montaż drzwi dwuskrzydłowych  oraz  okien,
3)  obsadzenie parapetów  okiennych,
4)  pokrycie dachowe blachodachówką wraz robotami blacharskimi wykończeniowymi – kalenice i naroża, pasy nadrynnowe, wymiana rur i rynien,
5)  licowanie ścian i układanie posadzek z płytek na zaprawie klejowej,
6)  ścianki z płyt gipsowych, zamurowanie otworów w ścianach,
7)  malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych,
8)  armatura sanitarna-montaż: ustępy, pisuary, umywalki wraz z wykonaniem sieci wodno-kanalizacyjnych,
9)  wyposażenie świetlicy (z dostawą i montażem) stoły –16szt., krzesła -70 szt., stół bilardowy – 1szt., żaluzje Verticale,
10)  ogrodzenie z prefabrykowanych elementów żelbetowych, brama wjazdowa w kątowniku 45x45 mm, słupki z kształtowników 100x100mm  oraz furtka wejściowa.

Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót,  stanowiącym  załącznik do SIWZ.

4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.  Termin wykonania zamówienia:   do dnia 28.09.2012r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania,

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie co najmniej 2 zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż  120.000,00 zł brutto każde.

3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jednąosobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 50% wartości złożonej oferty oraz posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 7.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wskazanych w punkcie 6 SIWZ zgodnie z formułą  (spełnia-nie spełnia).
Z treści dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

7.3. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy.

7.5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu.

7.6 Dopuszcza się składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8. Wadium
Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości  3.500,00 zł. przed upływem terminu składania  ofert.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – 100% 

10. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35,I  piętro pokój nr 8 w terminie do dnia  22.03.2012r. do godz. 1000.

11. Termin związania ofertą:  wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

13. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w  art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

     Wójt
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 5 mar 2012 20:48
Data opublikowania: poniedziałek, 5 mar 2012 21:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 12:10
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2290 razy