BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Kramkowie

 GK.271.1.2012                 Wizna, dn. 06.04.2012r.

                                                                                                               

ZAWIADOMIENIE
O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Wizna ul. Plac Kpt. Raginisa 35, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Kramkowie” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę – „DROŻĘCKI” Marek Drożęcki, Konopki Jabłoń 9,  18-300 Zambrów.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 152.835,42 zł brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1
Zakład Remontowo - Budowlany  mgr Sylwester Zawadzki, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12,18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 73,48 pkt, Łączna liczba punktów - 73,48 pkt

Oferta nr 2
„DROŻĘCKI” Marek Drożęcki, Konopki Jabłoń 9,   18-300 Zambrów
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 100 pkt, Łączna liczba punktów – 100 pkt

 Oferta nr 3
WIKBUD Wiesław Kiśluk, ul. Wysoka 72D/11,  17-300 Siemiatycze
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 85,78 pkt, Łączna liczba punktów – 85,78  pkt 

Oferta nr 4
Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Andrzej Banach, ul. Konstytucji 3-go Maja 2a/55,  18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 96,41 pkt, Łączna liczba punktów – 96,41  pkt

Oferta nr 5
MAKBUD Usługi Remontowo Budowlane Maciej Mokrzewski, ul. Cygańskiego 14, 18-100 Łapy
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 83,33 pkt, Łączna liczba punktów – 83,33  pkt

Oferta nr 6
Zakład Budowlany S.C. Sawicki Lech, Piechowicz Wojciech, ul. Chabrowa 16, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 83,62 pkt, Łączna liczba punktów – 83,62  pkt

Oferta nr 7
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „MODERN-REM”  Mikołaj Grygoruk, ul. Kolejowa 12C, 15-701 Białystok
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 90,68 pkt, Łączna liczba punktów – 90,68  pkt

Oferta nr 8
 „REMAN” Firma Budowlano-Remontowa Krzysztof Niewiński, ul. Mazowiecka 1 lok.18,  18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 84,94 pkt, Łączna liczba punktów – 84,94 pkt

Oferta nr 9
Przedsiębiorstwo Budowlano -Handlowe „MARSBUD” S.C. Wojciech Zawadzki,  Sławomir Sulkowski ul. Wyszyńskiego 20, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 74,09 pkt, Łączna liczba punktów – 74,09 pkt

Oferta nr 10
„BENET” Sp. z o.o., ul. Sikorskiego  6A/11,  15-667 Białystok
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 75,94 pkt, Łączna liczba punktów – 75,94 pkt 

Oferta nr 11
Zakład Ogólnobudowlany Wiesław  Szerszunowicz, Kol. Zabudów 5/2, 16-060 Zabłudów
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 72,36 pkt, Łączna liczba punktów – 72,36 pkt

Oferta nr 12
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BUDOPAR Andrzej Parfieniuk ul. Białówny 5,  15-437 Białystok
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 79,18 pkt, Łączna liczba punktów – 79,18 pkt

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

        WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 6 kwi 2012 14:00
Data opublikowania: piątek, 6 kwi 2012 14:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 12:11
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1909 razy