BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Janczewie oraz ogrodzeniem placu zabaw

GK.271.2.2012                                        Wizna, dn. 18.04.2012r.

                                                                                

ZAWIADOMIENIE
O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Wizna ul. Plac Kpt. Raginisa 35, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Janczewie oraz ogrodzeniem placu zabaw” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 11 złożoną przez Wykonawcę –  Firma Handlowo – Usługowa AND – BUD Andrzej Kulasiński, ul. Błękitna 14, 07 – 410 Ostrołęka.

          Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 146.366,49 zł brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1
MAKBUD Usługi Remontowo Budowlane Maciej Mokrzewski, ul. Cygańskiego 14, 18-100 Łapy
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 84,94 pkt,  Łączna liczba punktów – 84,94 pkt

Oferta nr 2
„BENET” Sp. z o.o., ul. Sikorskiego  6A/11,  15-667 Białystok
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 69,06 pkt, Łączna liczba punktów – 69,06 pkt

Oferta nr 3
Zakład Ogólnobudowlany Wiesław  Szerszunowicz, Kol. Zabudów 5/2, 16-060 Zabłudów
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 66,67  pkt, Łączna liczba punktów – 66,67 pkt

Oferta nr 4
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „MODERN-REM”  Mikołaj Grygoruk, ul. Kolejowa 12C, 15-701 Białystok
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 80,75,  Łączna liczba punktów – 80,75 pkt

Oferta nr 5
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BUDOPAR Andrzej Parfieniuk,  ul. Białówny 5,  15-437 Białystok
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 85,36 pkt,  Łączna liczba punktów – 85,36  pkt

Oferta nr 6
 DROŻĘCKI” Marek Drożęcki, Konopki Jabłoń 9,   18-300 Zambrów
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 81,07 pkt, Łączna liczba punktów – 81,07  pkt

Oferta nr 7
Zakład Remontowo - Budowlany  mgr Sylwester Zawadzki, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12,18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 71,75 pkt, Łączna liczba punktów – 71,75  pkt

Oferta nr 8
Zakład Remontowo-Budowlany Aleksander Stanisław Świderski, Stare Kupiski, ul. Łomżyńska 21A, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 68,66 pkt, Łączna liczba punktów – 68,66 pkt

Oferta nr 9
Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Andrzej Banach, ul. Konstytucji 3-go Maja 2a/55,  18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 81,92 pkt, Łączna liczba punktów – 81,92 pkt 

Oferta nr 10
REMONTDOM s.c. Marek Żukowski, Marek Grynczel, ul. Reymonta 1A, 15- 717 Białystok
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 90,07 pkt,  Łączna liczba punktów – 90,07 pkt

Oferta nr 11
Firma Handlowo – Usługowa AND – BUD Andrzej Kulasiński, ul. Błękitna 14, 07 – 410 Ostrołęka
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 100 pkt,  Łączna liczba punktów – 100 pkt

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie  wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

      WÓJT
dr inż.Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 18 kwi 2012 13:22
Data opublikowania: środa, 18 kwi 2012 13:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 12:11
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1805 razy