BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przebudowa drogi wewnętrznej – dojazdowej do pól Wizna - Kramkowo

GK. 271.4.2012                                     Wizna, dnia 24.04.2012r.

OGŁOSZENIE
O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM   

Gmina  Wizna,  18-430 Wizna ul. Plac kpt. Raginisa 35 ogłasza  przetarg  nieograniczony na zadanie pn.: 

Przebudowa drogi wewnętrznej – dojazdowej do pól
Wizna - Kramkowo
 

1.  Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8, ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2.  Sposób uzyskania  SIWZ:
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, można odebrać za odpłatnością w kwocie 60,00zł w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, I – piętro, pokój nr 8.   
Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ:   bip.wizna.pl

3.  Opis  przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa drogi wewnętrznej – dojazdowej do pól Wizna-Kramkowo obejmująca swoim zakresem:
1) Długość  drogi 1970.45 m i szerokości 5.00 m planowanej nawierzchni
2) Podbudowa żwirowa grub. 16 cm o powierzchni 10 669.08 m2,
3) Nawierzchnia żwirowa grub. 8 cm  o powierzchni 9 880.90 m2
4) Pobocza o szerokości 2 x 0.75 m
5) rozebranie uszkodzonych przepustów z rur betonowych o Ø 60 cm   szt. 3
6) wykonanie przepustów z rur Ø 60 cm szt. 5 w tym: 2 szt. l=12.00 m, 2 szt. l=7.50 m, 1 szt. l=8.50
Szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ projekt uproszczony, przedmiar robót . 

4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.  Termin wykonania zamówienia:  od 15.08.2012 r  do dnia 30.09.2012r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
·  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie co najmniej 2 zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni żwirowej o wartości nie mniejszej niż  50%  ceny złożonej oferty..
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
v   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
v  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 50% wartości złożonej oferty oraz posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

7.2.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wskazanych w punkcie 6 SIWZ  zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
Z treści dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

7.3.  Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub,      którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby         unieważnienie postępowania.

7.4.  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24  ust. 1  ustawy.

7.5.  Wykonawcy, którzy nie wykażą  spełnienia  warunków udziału  w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu.

7.6.  Dopuszcza się składanie  ofert  przez wykonawców  wspólnie  ubiegających się  o udzielenie  zamówienia.

8.  Wadium
Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości  3 000,00 zł. przed upływem terminu składania  ofert.

9.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35,I piętro pokój nr 8 w terminie do dnia  11.05.2012r. do godz. 1000.

11. Termin związania ofertą:  wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

13. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w  art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4.
Zamawiający  nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  6.

        WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 26 kwi 2012 11:06
Data opublikowania: czwartek, 26 kwi 2012 15:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 12:12
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1967 razy