BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

S T A T U T

Biblioteki Publicznej Gminy Wizna
I. Postanowienia ogólne

§ 1

Statut określa szczegółowo organizację i zasady działania Biblioteki Publicznej Gminy Wizna.

§ 2

Biblioteka Publiczna Gminy Wizna, zwana dalej „Biblioteką” działa
na podstawie:
1/ ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach / Dz.U.Nr 85,poz.539,
z późniejszymi zmianami/,
2/ ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996r.
Nr 13,poz.74 z późniejszymi zmianami/,
3/ ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej / Dz.U.z 1997r.Nr 110,poz.721 z późniejszymi
zmianami /.

§ 3

1.Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną, wchodzi w skład
ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, utworzoną do realizacji zadań
własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu upowszechniania
kultury i wiedzy ogólnej społeczeństwa.
2.Podstawowym celem statutowym Biblioteki – jako gminnej instytucji
kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej i popularyzatorskiej
w zakresie posiadanych zbiorów bibliotecznych§ 4

1.Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Wizna.
2.Biblioteka swoim działaniem obejmuje teren gminy Wizna.

§ 5

1.Bezpośredni nadzór na Biblioteką sprawuje kierownik Biblioteki.
2.Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Książnica
Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

§ 6

Biblioteka używa do stemplowania książek pieczęci owalnej z napisem
w otoku „Biblioteka Publiczna Gminy Wizna”.


II. Cele i zadania Biblioteki

§ 7

Działalność Biblioteki ma na celu zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytel-
niczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

§ 8

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy przede wszystkim:
1/gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
2/udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie
na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
3/organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych
ludziom niepełnosprawnym,
4/prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
5/popularyzacja książek i czytelnictwa,
6/współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz innymi instytucjami
kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu potrzeb
oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
7/doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
§ 9

Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

§ 10

Agenda Biblioteki jest Filia Biblioteczna w Bronowie.


III. Organy zarządzające i doradcze Biblioteki, pracownicy.

§ 11

1.Na czele Biblioteki stoi kierownik, który kieruje jej działalnością,
reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2.Kierownika Biblioteki powołuje i odwołuje Zarząd Gminy.

§ 12

1.W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej
posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.
2.Pracowników o których mowa w ust. 1 zatrudnia i zwalnia kierownik
biblioteki.

§ 13

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnię, czytelnię, oddziały dla dzieci,
filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 14

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz jej zakres działania
ustala kierownik w regulaminie organizacyjnym.

§ 15

Przy Bibliotece i jej Filii mogą działać jako organy doradcze koła przyjaciół
biblioteki oraz rady społeczne powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.IV. Gospodarka finansowa


§ 16

Działalność biblioteki finansowana jest z budżetu Gminy Wizna.

§ 17

Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych
środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania na zasadach
określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kuturalnej.

§ 18

Biblioteka finansowana jest:
1/z dotacji organizatora, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji
celowych i z innych źródeł,
2/z opłat za usługi i wydawnictwa,
3/z działalności gospodarczej według zasad określonych w odrębnych
przepisach.
§ 19

Obsługę finansowo – księgową Biblioteki i jej filii zapewnia Skarbnik Gminy i księgowość Urzędu Gminy w Wiźnie.


V. Postanowienia końcowe.

§ 20

Każda zmiana w niniejszym Statucie może być dokonana tylko w takim
trybie jak jego uchwalenie.
Data powstania: poniedziałek, 8 mar 2004 16:43
Data opublikowania: poniedziałek, 8 mar 2004 16:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 sie 2020 13:04
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2405 razy