BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przebudowa drogi wewnętrznej – dojazdowej do pól Wizna - Kramkowo

GK.271.4.2012                        Wizna,dn.1.06.2012r.                                                                                            

ZAWIADOMIENIE
O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Wizna ul. Plac Kpt. Raginisa 35, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi wewnętrznej – dojazdowej do pól  Wizna - Kramkowo wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę –  Przedsiębiorstwo Usługowo  - Handlowe  Wojciech Skrodzki  Plac 250-lecia 7   18-420 Jedwabne

             Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 199472.69 zł brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Usługowo  - Handlowe  Wojciech Skrodzki  Plac 250- lecia 7   18-420 Jedwabne
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 100,00 pkt,  Łączna liczba punktów – 100.00 pkt.

Oferta nr 2
BIK – PROJEKT Spółka z o.o  ul. Poligonowa 32   18 – 400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 60,32 pkt, Łączna liczba punktów – 60,32 pkt

Oferta nr 3
P.H.U.  MARGO Mariusz GOSK  Al. Legionów 152   18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 61,62,  Łączna liczba punktów – 61,62 pkt

Oferta nr 4
Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  GOSK   Iwona Gosk   Al. Legionów 152   18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 68,31,  Łączna liczba punktów – 68,31 pkt 

Oferta nr 5
P R O B U K Barbara Mściwujewska  Siemień Nadrzeczny 16a  18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 57,41 pkt,  Łączna liczba punktów – 57.41  pkt

Oferta nr 6
K O P - T R A N S  Jan Chrostowski  Biodry 14  18-420 Jedwabne
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 60,06 pkt, Łączna liczba punktów – 60,06 pkt

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie  wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

        WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: wtorek, 5 cze 2012 11:55
Data opublikowania: wtorek, 5 cze 2012 12:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 12:12
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1695 razy