BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Kramkowie

  GK. 271 .5. 2012                                Wizna, dnia 06.06.2012r.

 

OGŁOSZENIE  O  ZMIANIE  OGŁOSZENIA
O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM   

Gmina  Wizna,  18-430 Wizna ul. Plac kpt. Raginisa 35
ogłasza  przetarg  nieograniczony na zadanie pn.: 

„Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem
w Kramkowie”
 

1.  Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2.  Sposób uzyskania  SIWZ:
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, można odebrać za odpłatnością w kwocie 60,00zł w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, I – piętro, pokój nr 8.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ:   bip.wizna.pl w zakładce Przetargi.

3.  Opis  przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Kramkowie obejmujący swoim zakresem:
4. roboty rozbiórkowe: rozebranie belek stropowych, demontaż ościeżnic drzwiowych i okiennych, rozebranie więźby dachowej i pokrycia dachowego z eternitu, rozebranie kominów wolnostojących i ścianek, wywóz gruzu z rozbiórki;
5. dach: więźba dachowa drewniana z tarcicy nasyconej, pokrycie dachu blachodachówką, obróbki blacharskie, rury spustowe, oraz rynny, boazerie z listew drewnianych – pod wypustami dachu;
6. roboty murowe: zamurowanie otworu drzwiowego, murowanie komina oraz murowanie ścianki działowej;
7. stolarka okienna i drzwiowa: obsadzenie okien i drzwi, obsadzenie parapetów granitowych;
8. tynki wewnętrzne: okładziny z płyt Regips, konstrukcja rusztów, sufity podwieszone wraz z izolacją i ociepleniem;
9. podłoża i posadzki: podkłady betonowe, izolacje, warstwy wyrównawcze, posadzki ceramiczne oraz cokolik;
10.opaska – wieniec zelbetowy na ścianach, wzmocnienie  ścianpoprzez wykonanie słupów
11.roboty malarskie: malowanie ścian i sufitów;
12. roboty elektryczne: tablice rozdzielcze, przewody izolowane jednożyłowe i akcesoria wraz ze sprawdzeniem pomiaru obwodu;
13. instalacja wod-kan.: rurociąg z rur PVC kanalizacyjnych,bateria umywalki i ustępy;
14. roboty zewnętrzne – ocieplenie ścian: ocieplenie ścian płytami styropianowymi M-20 grub. 12 cm wraz ze strukturą zewnętrzną, parapety zewnętrzne aluminiowe wraz z uszczelnieniem;
15. wyposażenie świetlicy (z dostawą i montażem): stoły – 10 szt., krzesła - 60 szt., stół do tenisa stołowego – 1 szt., żaluzje Verticale.

Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót,  stanowiącym  załącznik do SIWZ. 

4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.  Termin wykonania zamówienia:   do dnia 30.08.2012r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

7.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania,

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie co najmniej 2 zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każde.

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania  robotami  budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę, co najmniej 50% wartości złożonej oferty oraz posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

7.2.   Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wskazanych w punkcie 6 SIWZ zgodnie z formułą  „spełnia/nie spełnia”.
Z treści dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

7.3.   Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.4.     W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy.

7.5.   Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu.

7.6    Dopuszcza się składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8. Wadium
Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości  3.000,00 zł. przed upływem terminu składania  ofert.

9.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35,I  piętro pokój nr 8 w terminie do dnia  28.06.2012r. do godz. 1000.

11. Termin związania ofertą:  wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

13. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w  art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4.
Zamawiający  nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.      

            WÓJT
dr inż. Zbigniew  Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: sobota, 9 cze 2012 18:47
Data opublikowania: sobota, 9 cze 2012 19:07
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 12:13
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1827 razy