BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ

Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

GK. 271 .6. 2012                                          Wizna, dnia 12.06.2012r.

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU
NA  DOSTAWĘ  

„Dostawa  nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”

1.   Nazwa i adres Zamawiającego:
     
GMINA WIZNA,  ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna

2.   Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

3.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie  SIWZ:
     
bip.wizna.pl w zakładce Przetargi.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać za odpłatnością w kwocie 30,00zł w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, II piętro, pokój nr 11.

4.  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem.
Miejsce dostawy: Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35 – garaż  OSP
2. Szczegółowy zakres  przedmiotu  zamówienia został określony w załączniku nr  5 do SIWZ.
3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV  34144210 – 3 Wozy strażackie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.   Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.  Termin wykonania zamówienia:   Wymagany termin wykonania zamówienia do:  28.09.2012r.

7.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:
1.  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania,

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w  tym okresie, co najmniej jedną dostawę samochodu pożarniczego o parametrach zbliżonych do przedmiotu zamówienia, o wartości  minimum 400 000zł,

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2.  Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy.
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wskazanych w punkcie 6 SIWZ zgodnie z formułą  „spełnia/nie spełnia”.
Z treści dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
4.  Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta  Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w  takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( art. 26 ust. 2b ustawy).
6. Dopuszcza się składanie ofert  przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.  Informacja na temat wadium:
Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości  10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania  ofert.

9.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, II  piętro pokój nr 11 w terminie do dnia  22.06.2012r. do godz. 1100.

11. Termin związania ofertą:  wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

13.  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w  art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4:
Zamawiający  nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

           WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 13 cze 2012 13:33
Data opublikowania: środa, 13 cze 2012 15:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 12:13
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1696 razy