BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi wewnętrznej - dojazdowej do pól Wizna - Kramkowo

GK. 271.4.2012                                              Wizna, dn. 21.06.2012r.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi wewnętrznej - dojazdowej do pól Wizna -Kramkowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, Plac kpt. Raginisa 35/11, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 086 2196018 w. 31, faks 086 2196056.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi wewnętrznej - dojazdowej do pól Wizna -Kramkowo.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi wewnętrznej - dojazdowej do pól Wizna -Kramkowo.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7, 45.11.13.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·  Przedsiębiorstwo – Handlowo - Usługowe Wojciech Skrodzki Jedwabne, plac 250 lecia 7, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 325010,59 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·  Cena wybranej oferty: 162172,92
·  Oferta z najniższą ceną: 162172,92 / Oferta z najwyższą ceną:  282506,28
·  Waluta: PLN.

          WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 21 cze 2012 09:24
Data opublikowania: czwartek, 21 cze 2012 09:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 sty 2013 15:55
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1662 razy