BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej we wsi Wierciszewo

GK. 271 .7. 2012                                      Wizna, dnia 25.06.2012r.

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU
NA ROBOTY BUDOWLANE

„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej we wsi Wierciszewo”

1.   Nazwa i adres Zamawiającego:
GMINA WIZNA,  ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna

2.   Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

3.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie  SIWZ:
bip.wizna.pl w zakładce Przetargi.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać za odpłatnością w kwocie 100,00zł w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, I piętro, pokój nr 8.

4.  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości  składania ofert częściowych:
1.Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa i rozbudowa drogi gminnej we wsi Wierciszewo na odcinku o długości 600,00m (km 0+000,00 - 0+600,00) obejmujący następujące elementy:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty ziemne – z formowaniem i zagęszczaniem nasypów,
3) roboty nawierzchniowe - z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 3cm, zjazdy o nawierzchni żwirowej,
4) roboty wykończeniowe,
5) elementy bezpieczeństwa i organizacja ruchu.
2. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określony jest w projekcie budowlanym, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót stanowiących  załączniki do niniejszej SIWZ.
3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45111200 - 0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
45111290 - 7  Roboty przygotowawcze  do świadczenia usług
45233123 - 7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233290 - 8 Instalowanie znaków drogowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.   Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.   Termin wykonania zamówienia:  
1.Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia po uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnej  decyzji o zezwoleniu na realizację drogowej (orientacyjny termin około 15.09.2012r.)
2.  Wymagany termin wykonania zamówienia do:  30.10.2012r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:
1.  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie co najmniej 2 zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego o wartości nie mniejszej niż  250.000,00 zł brutto każde.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 50% wartości złożonej oferty.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wskazanych w punkcie 6 SIWZ zgodnie z formułą  „spełnia/nie spełnia”.
Z treści dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu.
5.Dopuszcza się składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8. Informacja na temat wadium
Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości  8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) przed upływem terminu składania  ofert.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – 100%

10.  Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35,I piętro pokój nr 8 w terminie do dnia  11.07.2012r.  do godz. 1000.

11.  Termin związania ofertą: wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

13.  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w  art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4:
Zamawiający  nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.


WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

UWAGA: UDZIELONO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ORAZ DOKONANO ZMIANY OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIEM Z DN. 09.07.2012r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 25 cze 2012 14:24
Data opublikowania: poniedziałek, 25 cze 2012 15:23
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 12:14
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1916 razy